Norske rederier skaper store verdier, og representerer unike kvaliteter. De driver verdensomspennende aktiviteter på alle verdens hav, og i skarp global konkurranse.

Den norske maritime klyngen representerer en av våre viktigste eksportartikler. Den står for unik kompetanse på spesialiserte og avanserte områder.

Norsk skipsfart representerer en av våre mest kapitalintensive og globaliserte næringer. Med effektive landadministrasjoner og med fartøyene som sin viktigste produksjonskapital er selskapene og deres virksomhet svært mobile mellom land, og som en grunnleggende del av virksomheten flyttes driftsmidlene regelmessig mellom ulike jurisdiksjoner. Konkurransemessig er derfor rederiene særlig sårbare for forskjeller i myndighetsbestemte rammebetingelser, herunder skatteregler.

Rederienes virksomhet er sterkt påvirket av internasjonale konjunktursvingninger. Tålmodig, kompetent og langsiktig kapital er et kjennetegn og en forutsetning for utviklingen av Norges posisjon som en av verdens ledende og mest avanserte skipsfartsnasjoner. Kravet til langsiktighet og særskilt industriell kompetanse kan være utfordrende for institusjonelle, finansielle investorer. Tradisjonelt er det et tungt innslag av personlig eierskap i maritim næring, typisk gjennom eierfamilier.

De myndighetsbestemte rammebetingelsene for privat, personlig eierskap i og fra Norge er derfor svært viktig for rederiene og deres eiere. For å sikre næringen internasjonalt konkurransedyktige vilkår har dette politikkområdet høy prioritet i Norges Rederiforbund.

 

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print