Havnæringene mot 2040

Nord-Norge er i en egen divisjon når det gjelder Norges havressurser. SINTEF offentliggjorde 9. november en mulighetsstudie som viser et stort potensial for vekst i alle havnæringer i nord frem mot 2040.

Norge er verdens fremste havnasjon. Med utgangspunkt i ressursene i havet, har vi utviklet kompetanse og næringer som i dag er i verdensklasse. Skipsfart, sjømatnæringen, offshore olje- og gassvirksomhet, med tilhørende landanlegg og leverandørindustri,  skaper arbeidsplasser, gir grunnlag for lokalsamfunn over hele landet og bidrar med helt avgjørende verdiskaping for landet.

-Norge skiller seg fra de fleste andre land ved at vi har en vesentlig del av verdiskaping og sysselsetting i havrelaterte næringer. For at Norge skal være verdens fremste havnasjon også i fremtiden, må næringene fortsette å ligge fremst både når det gjelder kunnskap om havet, og aktivitet i tilknytning til det. Det er denne kunnskapen som legger grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av ressursene. Potensialet for fremtidig utvikling av havnæringene kan kun realiseres hvis rammebetingelsene gjør det mulig å satse videre på et bærekraftig, kostnadseffektivt og konkurransedyktig næringsliv, avslutter Solberg.

Rapporten er laget av SINTEF på oppdrag av LO, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeidsforbund, Norsk Sjøoffiserforbund, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Norsk olje og gass.