Nei til bruk av tungolje i Arktis

-Norges Rederiforbund vil arbeide for et internasjonalt forbud mot bruk av tungolje som drivstoff for skip i Arktis, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Dette vil redusere det totale volumet av tungolje i Arktis og dermed redusere risikoen for uhellsutslipp av tungolje med de store konsekvenser dette kan ha for det sårbare miljøet i Arktis, sier Henriksen.

Tungoljeforbudet må utformes gjennom en prosess i FN’s maritime organisasjon, IMO. Dersom et tungoljeforbud i Arktis skulle bli fremmet internasjonalt vil både konvensjoner som SOLAS og MARPOL kunne være egnet som instrument.

Tall fra Arctic Marine Shipping Assessment (AMSA) viser at omkring 6 000 fartøyer opererer i Arktis - av disse er omkring 1600 fiskefartøyer. En analyse utført av DNV GL viser at transport av råvarer ut av Arktis vil være dominert av bulk- og tankskip. Analysen viser at den dominerende bruken av tungolje ligger på skip mellom 10 000-25 000 brutto tonn, mens mindre skip under 5 000 brutto tonn har langt mindre anvendelse.

Majoriteten av alle skipsbevegelser i Arktis er destinasjonstransporter med livsnødvendige forsyninger til befolkningen som bor der og for utskiping av produkter fra industriell aktivitet i form av metaller, petroleum, fisk og tømmer. Det har de siste årene også funnet sted en betydelig økning i cruisetrafikk, og da spesielt såkalt opplevelsescruise.

-En rekke av Rederiforbundets medlemmer har aktivitet i Nordområdene. Dette er innen offshore service, drilling, undervanns-operasjoner og seismikk og tradisjonell skipsfart som frakt av olje- og gassprodukter og bulk, avslutter Sturla Henriksen.