Utenfor faktum

Cathrine Sandnes i Manifest tankesmie bommer på faktum i sin kronikk «Utenfor loven» som sto på trykk i DN 30. august. Hennes budskap er at det råder lovløshet på såkalte «flerbruksfartøy».

Slike skip defineres i petroleumsloven under begrepet forsynings- og hjelpefartøy og er selvsagt ikke lovløse. Som alle andre skip er de underlagt et omfattende internasjonalt regelverk for helse, miljø og sikkerhet, utviklet gjennom de internasjonale FN-organisasjonene ILO og IMO. Dette internasjonale regelverket er nedfelt i skipsfartslovgivningen i det landet hvor skipet er registrert (flaggstaten).

Skip som er registrert i norsk skipsregister (NOR eller NIS) er underlagt norsk lov og norske myndigheters jurisdiksjon, dansk lov gjelder for skip registrert i dansk skipsregister og så videre. Og i bunn ligger altså et felles, internasjonalt regelverk.

Norske offshorerederier er i dag større i utemarkedene enn de er i Nordsjøen. De fleste vil finne det naturlig at norsk lov gjelder for et norsk skip, også når det eksempelvis utfører oppdrag på nigeriansk sokkel. Så lenge vi ønsker å ha det slik, må prinsippet gjelde begge veier.

Uten en effektiv internasjonal rettsorden som gir oss markedstilgang rundt om i verden, ville vi ikke hatt statusen som en av verdens største skipsfartsnasjoner.

Kronikken kan gi inntrykk av at flerbruksfartøy representerer noe nytt som langt på vei overtar for store plattformer. Det er i beste fall misforstått. Skip har alltid vært engasjert i forbindelse med aktiviteter som flytting, installasjon og vedlikehold av innretninger og infrastruktur på kontinentalsokkelen.

Det som har erstattet store plattformer, er flytende produksjonsenheter og ulike typer flyttbare innretninger som på grunn av funksjonen de utfører uansett faller inn under arbeidsmiljøloven.

Flerbruksskipene skiller seg fra plattformer ved den aktiviteten som foregår ombord. Tilknytningen til petroleumsutvinningen er svakere og mer indirekte, og risikoen forbundet med aktiviteten er helt annerledes. Å trekke inn storulykken i Mexicogulfen i denne sammenheng, blir usaklig.

Sandnes skriver at ansatte på flerbruksfartøy «er vår tids nordsjødykkere». Å sammenligne ROV-piloter - som fjernstyrer ubemannede undervannsfarkoster fra et kontrollrom om bord på et moderskip - med dykkere som utfordret menneskets tålegrenser under vann, faller på sin egen urimelighet.

Vi ser frem til Petroleumstilsynets utredning om denne situasjonen, som leveres om kort tid. Vi regner med at den vil bidra til et mer nyansert og faktabasert ordskifte.

Viggo Bondi, direktør i Norges Rederiforbund