Bakgrunnen for opprettelsen av et nasjonalt forum for miljøvennlig skipsfart er Stortingsmelding 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (RM), der regjeringen tok til orde for opprettelse av et nasjonalt forum for miljøvennlig skipsfart. Det er opprettet ei styringsgruppe som består av representanter fra næringen og det offentlige.

Forumets formål er:

• Å skape en felles arena for diskusjon om utvikling og gjennomføring av internasjonalt miljøregelverk på skipsfartens område gjennom bruk av miljøvennlig teknologi
• Å fremme norsk maritim miljøteknologi og Norge som miljønasjon
• Å styrke dialogen mellom myndighetene og næringen

Forumets funksjon:

• Å fremme skipsfarten som en miljøvennlig transportform gjennom å se skipet i et livssyklusperspektiv (design, bygging, vedlikehold, drift, avhending og opphugging)
• Å styrke dialogen mellom ulike deltakere i målgruppa til forumet ved bl. a. å formidle informasjon og gi innspill gjennom kontakter som er etablert