Regjeringen legger opp til en ansvarlig økonomisk politikk, redusert formueskatt og styrking av nettolønnsordningen for sjøfolk. - Dette er positive tiltak for å stimulere til økt maritim verdiskaping og styrke vekstkraften i norsk næringsliv generelt, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

For konkurranseutsatt næringsliv er det avgjørende at myndighetene styrer økonomien ut fra et ansvarlig pengebruk. For å sikre norsk næringslivs internasjonale konkurransekraft mener Norges Rederiforbund det er klokt at regjeringen legger opp til et fortsatt ansvarlig pengebruk som er vesentlig lavere enn det som følger av 4 prosentbanen i handlingsregelen. Det er også helt sentralt at Norge har rammebetingelser som sikrer verdiskaping og maritime arbeidsplasser langs hele kysten. Budsjettet for 2015 viser at den maritime politikken i Norge har bred forankring. Det er viktig, for selv mindre endringer i de maritime rammevilkårene ville sendt svært negative signaler til en internasjonalt konkurranseutsatt næring.

Det viktigste elementet for å styrke videre utviklingskraft i den maritime næringen, er å sikre at Norge fortsatt er attraktivt for investeringer i videre utvikling av konkurransekraftige virksomheter.

En bedring av rammevilkårene for norsk privat eierskap er viktig for å sikre investeringer i norske arbeidsplasser. Regjeringens forslag om reduksjonen i formueskatten er et skritt i riktig retning for å styrke rammebetingelsene for privat norsk eierskap. Vi har store forventninger til at regjeringen følger opp med videre nedtrapping av formueskatten i 2016 og 2017.

Nivået på taket innenfor nettolønnsordningen for sjøfolk har ikke blitt justert siden 2008. Det er viktig at regjeringen bidrar til at rammevilkårene for norsk maritim kompetanse og norsk flagg blir mer konkurransedyktig i forhold til andre land. Rederiforbundet mener ambisjonsnivået for den norske refusjonsordningen bør være på linje med våre nærmeste naboland, som betyr en lovfestet, konkurransedyktig nettolønnsordning uten tak. Det er derfor positivt at regjeringen nå justerer taket med prisstigningen og samtidig gjør det klart at det arbeides med lovfesting av nettolønnsordningen i tråd med forpliktelsene fra regjeringsplattformen. Næringen vil også understreke at det er behov for rask oppfølging av de forslagene regjeringen har mottatt fra Fartsområdeutvalget.

Viktig satsing på infrastruktur, men satsingen på sjøtransporten må være sterkere

Regjeringen legger opp til en økt satsing på infrastruktur og kystforvaltning gjennom en samlet bevilgning på 2,75 milliarder kroner. -Regjeringen gir med dette et positivt signal om at de ønsker å styrke sjøtransportens rolle i vårt transportsystem, sier Henriksen.

Flytting av gods fra land til sjø vil være et viktig bidrag til å løse Norges fremtidige utfordringer innen godstransport. Økt satsing på en god kystforvaltning og en styrking av konkurransekraften til sjøtransporten er derfor viktig. 

Fra nyttår 2015 vil ny loslov og lospliktforskrift gjelde, og Kystverket skal omorganiseres. Dette bygger på flere års arbeid med modernisering og effektivisering av lostjenesten, og et mål om at det tilrettelegges for økt bruk av farledsbevis langs kysten. Nå ser vi imidlertid at effektiviseringen har uteblitt, og avgiftsnivået gjennom sikkerhetsavgift og losavgiftene har økt, og ikke blitt redusert, slik som næringen har forventet, sier Henriksen.

Den maritime næringen i Norge sysselsetter 100 000 mennesker og skaper årlig verdier for 160 milliarder kroner. Norge er i dag en av verdens største og mest avanserte maritime nasjoner, og næringen står sterkere enn på mange år. For å videreutvikle denne posisjonen trengs det en aktiv maritim politikk med gode og konkurransedyktige rammebetingelser. 

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print