De som kommer raskt i gang med digitalisering vil ha et klart konkurransefortrinn internasjonalt. Vårt mål er at Norge skal fortsette å lede an i den digitale transformasjonen.

Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å:

  • Nedsette et arbeidsutvalg som skal se på krav til nye standarder i maritim næring med deltakelse fra forskjellige sektorer i næringen
  • Foreta en «digital vask» av regelverk som per i dag setter krav til at dokumentasjon må oppbevares på papir om bord
  • Vurdere om erfaring og kunnskap med digitale innrapporteringssystemer fra andre deler av næringslivet i større omfang enn i dag tas i bruk i maritim næring
  • Legge til rette for at industrien kan redusere risikoen ved å prøve ut nye løsninger i full skala
  • Legge til rette for at IMOs arbeid med å automatisere administrative oppgaver blir en realitet
  • Legge til rette for forskning og utvikling av autonome skip i Norge

Digitalisering i maritim næring handler om å bruke teknologi til å sikre effektive operasjoner, redusere kostnader, øke sikkerheten eller skape nye tjenester og markeder. Tar vi som nasjon lederskap i å utvikle ny digital teknologi kan vi samtidig skape verdier og arbeidsplasser.

Standarder, digital vask og effektiv rapportering
Det utvikles banebrytende digitale løsninger og produkter i norsk maritim næring i dag. Imidlertid står myndighetskrav og regelverk i en del tilfeller i veien for utviklingen også. I arbeidet frem mot en papirløs maritim næring er det særlig tre områder som kan forbedres: krav om standarder, regler som er utviklet med utgangspunkt i den analoge verden og muligheter for effektiv digital rapportering.

Maritim næring er internasjonalt regulert med mange krav til dokumentasjon og rapportering som i dag må gjøres manuelt av mannskapet om bord. Norges Rederiforbund mener myndighetene i samarbeid med privat sektor bør kreve internasjonale standarder tilpasset en digital verden.

Regelverket for maritim næring bærer preg av å være utarbeidet i en ikke-digital tid. Norges Rederiforbund mener det bør gjennomføres en «digital vask» av regelverk for å fjerne krav om at dokumentasjon må oppbevares på papir. Det er også behov for effektive digitale rapporteringsrutiner. Altinn brukes til dels av maritim næring i dag, men har begrensninger for brukere av ikke-norske selskaper og for statsborgere som ikke er norske.

Autonomi og nye transportsystemer
Norge er i dag verdensledende innen forskning og utvikling av autonome skip og har flere sterke regionale miljø. Vi har også spesielle transport­utfordringer som egner seg godt for autonome skip. Teknologien er allerede tilgjengelig, selv om det fremdeles er usikkerhet knyttet til kostnadseffektivitet, testing og godkjenning som gjør det vanskelig å satse på teknologien.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print