Skipsfarten representerer den viktigste infrastrukturen for handel mellom kontinentene. 90 % av all varehandel fraktes med skip. Dette varebyttet er helt avgjørende for globaliseringen som har funnet sted, og som fortsatt vil være en grunnleggende drivkraft for verdens videre utvikling.

Skipsfarten er en global næring og svinger i takt med verdensøkonomien, befolkningsutvikling, endrede rammevilkår og teknologiske gjennombrudd. Globaliseringen og vekst i verdenshandelen er blant de viktigste markedsdriverne for internasjonal skipsfart.

Norges Rederiforbund mener at for Norge som en liten og åpen økonomi er det avgjørende å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer. Globale løsninger sikrer næringen like internasjonale konkurransevilkår uavhengig av flagg og hvor skipene opererer. Dette er også et viktig virkemiddel i arbeidet mot sub-standard skipsfart.

Videre er det viktig at de grunnleggende reglene i havrettskonvensjonen anerkjennes og følges lojalt av alle berørte stater. Fremforhandlinger i IMO (International Maritime Organization) og ILO (International Labour Organization), samt faktisk gjennomføring, av internasjonalt regelverk er viktig for å kunne opprettholde internasjonal rettsorden. I tillegg vil et globalt regelverk som trer i kraft så raskt som mulig være et viktig instrument for å forhindre fremveksten av regionale løsninger.

Norges Rederiforbund mener det er viktig at Norge, som en av verdens største skipsfartsnasjoner med lang erfaring og bred kompetanse, fortsatt spiller en aktiv pådriverrolle i internasjonale organisasjoner.

Norge har en grunnleggende interesse i et robust og regelbasert system for internasjonal handel.  I en verden som blir stadig mer globalisert vil de globale megatrendene påvirke oss alle i stadig større grad. Multilaterale, plurilaterale, regionale og bilaterale handelsavtaler som sikrer markedsadgang for internasjonal maritim skipsfart spiller her en sentral rolle. Skipsfarten opererer i hovedsak i et liberalisert marked. Det er likevel viktig at det skapes forutsigbarhet gjennom formalisering av markedsadgangen som i dag praktiseres. Norges Rederiforbund støtter bestrebelsene om å oppnå en WTO-avtale om maritime tjenesteytelser.

Norges Rederiforbunds internasjonale arbeid ivaretas i praksis gjennom aktiv deltakelse i internasjonale og regionale skipsfartsorganisasjoner og nettverk, samt nær dialog med den norske utenrikstjenesten og utenlandske ambassader. Norges Rederiforbund er medlem i det europeiske rederiforbundet ECSA (European Community of Shipowners’ Associations) og det internasjonale rederiforbundet ICS (International Chamber of Shipping). Rederiforbundet deltar i Norges delegasjoner til komitemøtene og arbeidsgruppemøtene til IMO og ILO.

EU spiller en viktig rolle for norsk skipsfart, i tillegg til å være en viktig premissleverandør for internasjonal regelverks- og politikkutvikling. Norges Rederiforbund har derfor en lokal representasjon i Brussel.