Norge har en grunnleggende interesse i et robust og regelbasert system for internasjonal handel. Multilaterale, plurilaterale, regionale og bilaterale handelsavtaler som sikrer markedsadgang for internasjonal maritim skipsfart spiller her en sentral rolle. Rederiforbundet støtter aktivt opp om norske myndigheters arbeid med å få på plass frihandelsavtaler med gode forpliktelser for internasjonal skipsfart. Slike avtaler skaper forutsigbarhet for næringen og bidrar til å hindre proteksjonistiske tiltak.  

 

Skipsfarten opererer i hovedsak i et liberalisert marked. Det er likevel viktig at det skapes forutsigbarhet gjennom formalisering av markedsadgangen som i dag praktiseres. Det er derfor et paradoks at internasjonal skipsfart ikke er regulert i en egen WTO-avtale om maritime tjenesteytelser. På overordnet nivå, anser Rederiforbundet arbeidet med å reformere WTO slik at det bedre reflekterer dagens globale landskap som meget viktig for å sikre et robust og funksjonelt WTO for fremtiden.  

Kontakt

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print