Skipsfarten på bedringens vei, men betydelig sikkerhetspolitisk uro

Norges Rederiforbunds årlige konjunkturrapport viser at lønnsomheten for næringen øker, det er færre skip i opplag, og norske rederier planlegger investeringer i ny grønn teknologi. Men pandemien og krigen mellom Russland og Ukraina skaper fortsatt utfordringer for norsk skipsfart. Skipsfarten er en internasjonal næring og norske rederier er til enhver tid representert på alle verdens kontinenter og hav. Det gjør at geopolitisk uro treffer næringen umiddelbart. 

-Pandemien har truffet sjøfartsnæringen hardt. Samtlige rederier hadde operasjonelle utfordringer i 2021 som følge av pandemien, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund. 

Konjunkturundersøkelsen viser at rederiene i 2021 økte sine inntekter samlet, men det er et stort strekk i laget fra transportsegmentet til offshore-rederiene. Samtidig er det flere indikasjoner på at vi nå står i en bedre situasjon enn tidligere:  

  • færre skip i opplag  
  • økt lønnsomhet   
  • noe bedret kapitaltilgang   

Undersøkelsen viser at forventningene til 2022 er en videre styrking av lønnsomheten og kapitaltilgangen.  

Les mer på www.maritimpolitikk.no

Bygger flere grønne skip 

Når kapitaltilgangen og lønnsomheten styrker seg, gir det også grunnlag for bygging av nye skip med teknologi som reduserer utslipp. Rederiene vurderer å bygge 162 skip og åtte rigger de neste fem årene.  

- Ni av ti sier at de vil utstyre skipene med ny teknologi som kutter utslipp. Ni av ti rederier melder at de har tro på at de vil være klimanøytrale innen 2050. Rederiene vurderer en lang rekke løsninger, som grønn ammoniakk, metanol, vindassistert fremdrift, batteri og utnyttelse av kunstig intelligens for å redusere skipenes forbruk av drivstoff, sier Solberg.  

Norge – en stor skipsfartsnasjon 

Maritim næring er en av Norges viktigste næringer og er en vesentlig bidragsyter til verdiskaping og sysselsetting i store deler av landet. Verdiskapingen for 2021 er estimert til 154 milliarder kroner, og næringen sysselsetter over 90 000 personer.   

Det er flest maritimt sysselsatte i Rogaland og Vestland og det er også disse fylkene som har den største verdiskapingen. De to fylkene står for over halvparten av verdiskapingen i maritim næring i 2020, hvilket viser at næringen i aller høyeste grad er en distriktsnæring. Bedriftene tilbyr høykompetente arbeidsplasser langs hele kysten både til sjøs og på land.  

For at Norge fortsatt skal være en stor skipsfartsnasjon må det stabile rammevilkår på plass. 

- For næringen er det viktig med forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår – og her spiller myndighetene en viktig rolle. I undersøkelsen er det tydelig at refusjonsordningen for norske sjøfolk bør styrkes og rederiskatteordningen videreføres. En svekkelse av rammevilkårene for privat kapital vil ramme nye grønne investeringer, sier Solberg. 

Fakta fra Konjunkturrapporten: 

Norge er verdens femte største skipsfartsnasjon  

Verdien på den samlede verdensflåten er i 2022 beregnet til 1 530 milliarder dollar. De ti største skipsfartsnasjonene innehar 70 prosent av dette. Norge ligger på en femteplass. Kina, Japan og Hellas er de tre desidert største nasjonene etterfulgt av Tyskland og Norge.  

Den norskkontrollerte utenriksflåten  

Den norskkontrollerte utenriksflåten har de siste årene opplevd en god vekst i både antall skip og tonnasje, men har hatt en nedgang gjennom året 2021. Per januar 2022 teller flåten totalt 1 690 skip med en samlet tonnasje på 46,9 millioner dødvekttonn. På samme tid i fjor besto flåten av 1 783 skip på 51,1 millioner dødvekttonn.  

-Gjennom året er det solgt rundt 200 skip, samtidig som det er kommet til 100 skip. Den største nedgangen finner vi i offshore service-segmentet. Her er det nær femti færre skip i 2022 enn for et år siden, sier Solberg.  

Norsk flagg er attraktivt  

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) har isolert sett hatt en vekst det siste året med en økning på 33 skip, og teller 724 skip per 1. januar 2022. Norsk ordinært register (NOR) har svekket seg noe blant utenriksrederiene i samme periode, men samlet sett har det norske flagget likevel styrket seg kraftig, og har hatt en økning på over 100 skip de siste tre årene. 

Internasjonal næring 

Norske rederiers inntekter fra markeder utenfor Norge utgjorde omtrent 130 milliarder kroner i 2021. Det er 60 prosent av den totale omsetningen i næringen det året. I 2022 ventes en vekst i de utenlandske markedene på ti milliarder kroner. 

- Det er avgjørende at norske myndigheter støtter opp om internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer i en tid hvor globaliseringen i økende grad utfordres av regionale fremstøt, nasjonale interesser og proteksjonistiske krefter. Over halvparten av rederiene rapporterer at de blir påvirket negativt av global proteksjonisme, sier Harald Solberg.