Nytt flertall og ny regjering – Rederiforbundet forventer gode og stabile maritime rammevilkår

Valgresultatet har gitt Stortinget et nytt politisk flertall. Rederiforbundet gratulerer Jonas Gahr Støre med resultatet og ser frem til godt samarbeid med en ny regjering for å sikre at Norge også i neste stortingsperiode videreutvikler den maritime næringens ledende posisjonen i det grønne skiftet. Samtidig ønsker vi å takke de borgerlige partiene og Erna Solberg for godt samarbeid og trygg ledelse gjennom svært krevende utfordringer for landet.

Gode maritime rammevilkår 

Det nye flertallet har uttalt at en forutsigbar rederiskatt og tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk er blant de viktigste virkemidlene i norsk skipsfartspolitikk. 

- Det er avgjørende at partiene ser behovet for forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår for å sikre en sterk, norsk maritim næring. Rederiskatteordningen må videreføres og være konkurransedyktig sammenlignet med de andre europeiske ordningene, det samme gjelder nettolønnsordningen, sier Solberg. 

Grønn omstilling  

Det nye flertallet har høye ambisjoner på skipsfartens vegne og har uttalt at Norge skal bli et utstillingsvindu for nye, utslippsfrie transportformer. Dette er ambisjoner Norges Rederiforbund deler. Gode og treffsikre nasjonale rammevilkår for rederiene og den maritime næringen er avgjørende for å få fart på det grønne skiftet. For en næring som har skip over hele verden er det også avgjørende at en ny regjering viderefører et aktivt arbeid for å sikre gode internasjonale reguleringer av skipsfarten både i EU og i IMO.  

- Det er svært gledelig at det nye flertallet ønsker å få på plass en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip. Det gjennomføres en rekke grensesprengende teknologiprosjekter i norske rederier i dag, blant annet med nye typer energibærere og innen elektrifisering. Disse prosjektene forutsetter en aktiv politikk for å utvikle maritim teknologi fra Norge.  

- For ytterligere å sette fart i utviklingen bør det etableres et CO2-fond for utvikling av grønn teknologi i Norge. Vi anbefaler også at en ny regjering bidrar aktivt i arbeidet for å etablere et tilsvarende fond internasjonalt, sier Solberg.  

Privat eierskap 

Maritim næring kjennetegnes av et høyt innslag av norsk privat eierskap i bedriftene. Rederiforbundet forutsetter at en eventuell høyere skattebyrde ikke skal ramme norske eiere som investerer i arbeidsplasser og verdiskaping. For å utvikle teknologi og konkurransekraft er Norge helt avhengig av å sikre rammevilkår som også tiltrekker privat kapital til virksomhetene. 

Offshore energi og havvind 

Norge har en stor og avansert skipsfart knyttet til olje- og gassvirksomhet. De siste årene har en høy andel av disse skipene ligget i opplag som følge av store markedsmessige utfordringer. Viktige deler av denne flåten er konkurransedyktige innenfor havvind. Norsk kompetanse innenfor petroleumsutvinning er derfor også avgjørende for å utvikle ny fornybar energi til havs. 

 Vi legger til grunn at en ny regjering vil føre en stabil petroleumspolitikk samtidig som ambisjonene innenfor havvind øker, og det settes fart på etablering av et hjemmemarked for havvind.  

- Vi er glade for den tydelige ambisjonen det nye flertallet har for et hjemmemarked for havvind. Et bredt aktørbilde sikrer at flere bedrifter får ta del i teknologiutvikling og mulighetene den gir for industrieksport, sier Solberg. 

Overføring av gods fra vei til sjø 

Norges Rederiforbund setter stor pris på det nye flertallets engasjement for å flytte gods fra vei til sjø. Det nye flertallet har uttalt at de ønsker en markant satsing på godsoverføring fra vei til sjø.  

- Det bør fastsettes et godsoverføringsmål om at 30 prosent av veitransport over 30 mil skal flyttes over på sjø og bane innen 2030, og styrke tilskuddsordningen for godsoverføring. Den statlige andelen av finansieringen av sjøtransportens infrastruktur og beredskap må økes, og lostjenesten må moderniseres. Vi ser frem til konstruktiv dialog for å nå dette målet, sier Solberg.