Systematisk diskriminering av norsk eierskap

-Vi trenger gode rammebetingelser som skaper et mer investeringsvennlig Norge, slik at norske eiere stiller på like vilkår med utenlandske konkurrenter. Hvis vi ikke fjerner skatten på norsk eierskap kan vi heller ikke klage over at norske bedrifter selges til utlandet, sier president i Norges Rederiforbund, Paul-Christian Rieber.

Riebers kommentar kommer som en replikk til Elisabeth Holviks kronikk i Dagens Næringsliv 5. mars, der hun tar opp norske bedrifter som kjøpes opp av utenlandske eiere.

- Norske eiere konkurrerer med utenlandske eiere, og formuesskatten er en betydelig konkurranseulempe for de norske eierne. Konkurransedyktige rammebetingelser for norsk privat eierskap er sentralt for videreutviklingen av blant annet den maritime klyngen i Norge, sier Rieber. 

De siste års reduksjoner i formuesskatten er et viktig skritt i riktig retning for å styrke rammebetingelsene for privat norsk eierskap. Skillet mellom arbeidende kapital og ikke-arbeidende kapital, og at verdsettelsen av arbeidende kapital gradvis har blitt redusert til 55 prosent, er positive bidrag for å jevne ut konkurranseulempen.

- Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig, sier Rieber. - I samme periode er grunnlaget som skatten beregnes av øket, sånn at den samlede belastningen på arbeidende kapital i Norge er øket snarere enn redusert. Det er etter Rederiforbundets mening derfor nødvendig å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital helt og holdent så raskt som mulig, påpeker han. 

Formuesskatten er en særskatt på norsk eierskap, som systematisk diskriminerer norske private eiere i forhold til statlige og utenlandske eiergrupper. Videre tapper den bedriftene for kapital som kunne gått til innovasjon, omstillingstiltak og nye arbeidsplasser. I tillegg ilignes formuesskatt regelmessig på eierskap, uavhengig av selskapets lønnsomhet og likviditet, noe som gjør selskapene spesielt sårbare i nedgangstider. Dette har vi sett flere eksempler på i 2020, som ble et særdeles krevende år for norsk næringsliv, der mange bedrifter har store likviditetsutfordringer som følge av Covid-19 utbruddet og oljeprisfallet. I tillegg har offshore servicerederiene hatt store utfordringer gjennom flere år, og har i dag en rekke skip i opplag.

- Det er derfor nødvendig å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital, slik at norske bedrifter fortsatt er norskeide når vi kommer tilbake til en mer normal markedssituasjon. Dette vil legge til rette for langsiktig eierskap, trygge arbeidsplasser og videre verdiskaping langs hele kysten, avslutter Rieber.