Svakt budsjettforlik for maritim næring

Økt formuesskatt og ingen videre styrking av nettolønnsordningen for norske sjøfolk betyr dårligere vilkår for norsk maritim næring.

– Budsjettforliket er svært skuffende. Maritim næring skaper arbeidsplasser og verdier langs hele kysten og i hele landet, og regjeringen legger i dag frem et budsjett som ikke skaper ny vekst, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Dårlig nytt for norsk eierskap

- For å gjennomføre det grønne skiftet er landet avhengig av norske eiere som har evne og vilje til å investere i ny teknologi og nye løsninger. Det at formueskatten økes ytterligere sender feil signal til norske næringslivsledere, sier Solberg.

Regjeringen og SV innfører et nytt trinn i formuesskatten for store formuer. Det innebærer at skattesatsen øker fra 0,85 til 1,1 prosent om man har formuer over 20 millioner kroner. Bunnfradraget økes til 1.700.000 kroner.

Nettolønnsordningen forblir svekket

Rederiforbundet, Sjømannsorganisasjonene og en samlet maritim næring har gjentatte ganger understreket viktigheten av en styrking av nettolønnsordningen for å sikre norske sjøfolks og norske rederiers konkurransekraft.

- Etter at Solberg-regjeringen la frem et historisk kutt i nettolønnsordningen håpet næringen at de rød-grønne partiene ville følge opp sine egne partiprogrammer om å styrke ordningen. Derfor er det særlig skuffende å se at rammevilkårene for norske sjøfolk ikke er viktige nok for SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet heller, sier Solberg.

Rederiforbundet håper nå at partiene kan finne gode løsninger for nettolønnsordningen i forbindelse med budsjettforhandlingene.

Positive signaler for grønn omstilling

Rederiforbundet har tatt til orde for flere forslag for å sette fart på det grønne skiftet i maritim næring, blant annet satsning på hydrogen og innføring av differansekontrakter for utslippsreduksjoner. Disse forslagene finner man igjen i budsjettet.

- Regjeringen og SV stimulerer til økt grønn omstilling gjennom satsning på norsk hydrogen- og amoniakkproduksjon, ved å øke støtten til ENOVA og at de vil utrede differansekontrakter. Dette er forslag næringen har etterlyst for å omstille seg og for å nå klimamålene, avslutter Solberg.