Høring om Maritim Melding

Rederiforbundet deltok 21. januar i høring om Maritim melding. - Det er to tydelige trender som preger utviklingen i næringen, i Norge, Europa og internasjonalt; det handler om digitalisering og dekarbonisering, sa administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, i sitt innlegg.

Hele innlegget:

Rederiforbundet organiserer rederier i utenriksfart og offshoreskip både i olje og gass og havvind. 

Norge er en betydelig internasjonal maritim aktør. Den norske klyngen er som flere har understreket unik. Vi har tunge aktører i alle skips-segmenter og komplett verdikjede av leverandører og sjøfolk. Vi er glade for at stortingsmeldingen har satt tydelig søkelys på disse utviklingstrekkene.  

Det er i den sammenheng helt avgjørende å sikre stabile og konkurransedyktige rammevilkår for en næring som daglig opererer i en knalltøff internasjonal konkurranse. Rederiskatt, nettolønn, eksportfinansiering og kompetanse er grunnleggende elementer. 

Norge leder an i utvikling av null- og lavutslippsløsninger for skipsfarten, dette er godt beskrevet i meldingen.  Men vi savner enda høyere ambisjoner og sterkere virkemidler for åutvikle teknologi og løsninger for deskipene som seiler lengst, altså deepsea-segmentene. 

Rederiforbundets medlemmer har en ambisjon om at vi skal ha en klimanøytral flåte innen 2050. Siden skip har en lang levetid betyr det at vi har som mål å kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi fra 2030.  For å nå dette målet har vi altså under 10 år på å utvikle, skalere og kommersialisere løsninger som ikke har skadelig klimagassutslipp.  

I Norge har vi kompetansen, interessen og viljen til å utvikle løsninger både vi og verden trenger.  

Men vi trenger enda mer aktiv politikk for å videreutvikle vårt lederskap.  

  • Vi etterlyser i den sammenheng aktive grep i form av CO2-fond som kan stimulere utvikling av nullutslippsteknologi. Med forslaget om økt CO2-avgift i klimameldingen ligger alt til rette for at man har proveny til å etablere dette i Norge. Men vi bør også ha som ambisjon å etablere tilsvarende løsning på internasjonalt nivå gjennom IMO. 
  • Vi støtter aktive grep for å utvikle nullutslippsløsninger ikke bare på ferjer, men også gjennom flåtefornyelse innen nærskipsfarten og for offshoreskip 
  • Vi trenger en offensiv satsing på havvind hvor norske rederier allerede leverer skipstjenester til denne industrien på andre lands sokler  
  • Vi trenger trygghet for satsingen på Ocean Space Centre som sikrer en fornyet forskningsinfrastruktur for maritim næring.  

Blant rederiene pågår for tiden en lang rekke utviklingsprosjekter innen alternative energiløsninger. som hydrogen, ammoniakk, biodrivstoff, batteri og vind.   

Vi er stolte av utviklingen og sikre på at vi med høye ambisjoner og de rette virkemidlene kan bidra til både verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten også for kommende generasjoner. 

Harald Solberg deltok i den digitale høringen sammen med NHO, NHO Sjøfart, LO, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Norsk sjøoffiserforbund, Kystrederiene, Det norske maskinistforbund, Fiskebåt, Norske havner og Sjømat Norge.