Staten må dekke syke- og omsorgspenger fra første dag

Stortinget har i dag blitt enige om å redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av sykepenger og omsorgspenger til 3 dager. Rederiforbundet er enig i at det må settes inn tiltak som reduserer syke- og omsorgspengenes belastning på arbeidsgiverne.

Våre bransjer er avhengig av personell som til enhver tid er fysisk på jobb for å kunne drive skip og flyttbare innretninger. Når man i tillegg tar i betraktning at flere personer roterer på hver stilling er det klart at disse ordningene utgjør en ekstrem belastning på arbeidsgiverne i en allerede svært krevende situasjon.

Tiltakene må etter vår oppfatning gå lenger enn det som nå er forslått. Tiltakene må åpne for at arbeidsgiverne kan søke refusjon for alle syke- og omsorgspenger som er utbetalt fra og med 21. februar og så lenge tiltaket varer. Det kan ikke gjelde noen arbeidsgiverperiode for de tilfeller som ligger utenfor lovregulerte tilfeller, og det antas at det ikke er verken mulig eller hensiktsmessig å skille mellom tilfeller som ligger innenfor og utenfor lovens begreper eller har mer eller mindre sammenheng med koronavirus. 

I Danmark har regjeringen foreslått en lov som gir arbeidsgiver rett til å søke refusjon av alle utbetalte sykepenger som skyldes koronavirus/covid-19. Lovforslaget skal behandles, og forventes å tre i kraft, tirsdag 17. mars 2020. Konkret skal arbeidsgivere kunne få refusjon av sykepenger som skyldes koronavirus fra første dag med tilbakevirkende kraft fra 27. februar 2020.  

Ordningen skal gjelde helt frem til 1. januar 2021. 

Se https://bm.dk/media/12860/faktaark-om-refusion-til-arbejdsgivere.pdf.

Rederiforbundet mener tilsvarende tiltak må gjelde i Norge.

Rederiforbundet ber på dette grunnlag regjeringen: 

  • Fjerne arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger og omsorgspenger 
  • Sikre at arbeidsgivere skal kunne søke NAV om refusjon for syke- og omsorgspenger utbetalt etter 20. februar 2020