Maritime ambisjoner fra regjeringen

Regjeringen la 4. desember frem den første maritime stortingsmeldingen siden 2004. I meldingen uttrykker regjeringen klare ambisjoner om en politikk som skal sikre norsk maritim næring både forsprang og konkurransekraft i det grønne skiftet. Meldingen har fokus på digitalisering, grønn skipsfart og kompetanse som sentrale rammevilkår for å nå målene. - Regjeringen gir med denne meldingen en helhetlig gjennomgang av status og muligheter for næringen fremover. Perspektivene og prioriteringene er i tråd med næringens egne målsettinger. Vi ser positivt på viljen til å føre en aktiv politikk for å nå ambisiøse målsettinger om å sikre fortsatt lederskap og konkurransekraft internasjonalt. Fra næringens side vil vi understreke at vi ser store muligheter for å videreføre eksisterende, og også skape nye arbeidsplasser langs hele kysten ved å satse på grønne løsninger for skipsfarten, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Viktig melding for maritim sektor

Regjeringen vil føre en maritim politikk som gir gode generelle rammevilkår for maritim virksomhet, med særlig vekt på å fremme utvikling av klima- og miljøvennlig skipsfart, digitalisering av maritim sektor og norsk maritim kompetanse.

-Få andre nasjoner har en så komplett maritim klynge som Norge. Norsk maritim næring er i dag ledende innen miljøvennlig og grønn skipsfart, og på autonomi og digitalisering. Vi er allerede godt i gang med omstillingen mot en grønn og digitalisert fremtid, med nye typer skip og utforskning av alternative drivstoff og nye energibærere. Norge har en unik maritim kompetanse gjennom hele den maritime klyngen. Vi ser store forretningsmessige muligheter ved å ta lederskap på utviklingen av nye grønne løsninger i stor skala, som både vi og verden trenger, sier Harald Solberg.

Beredskap og cybersikkerhet

Regjeringen viser med denne meldingen at cybersikkerhet og beredskapsspørsmål for norsk skipsfart vektlegges. Norges Rederiforbund løser på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet formelle oppgaver regulert gjennom årlig tilskudds brev. Oppdraget er å ivareta beredskap for norsk utenriks skipsfart.

Samarbeidet og organiseringen på dette området fremstår som en moderne, relevant og kostnadseffektiv løsning for å ivareta komplekse trusler globalt for både næringen og myndighetene. Nå skal NORMA Cyber etableres fra 1. januar 2021. Hensikten er å levere gode cybersikkerhetstjenester til medlemmene av Den Norske Krigsforsikring (DNK) og Rederiforbundet. Støtten til dette initiativet er viktig for full utnyttelse av kapasitetene som vil leveres i nær fremtid.

-Vi ser frem til videre samarbeid med myndighetene for sammen å høste potensialet som ligger en global, mobil sensorpark med inntil 3.400 skip og rigger. Med tilhørende analysekapasiteter vil NORMA Cyber kunne levere situasjons- og trussel-forståelse av høy kvalitet til rett tid. Det skal vi alle utnytte sammen slik at vi i fellesskap er best mulig rustet til å beskytte oss digitalt og dermed fullt ut kunne utnytte mulighetene digitalisering gir, sier Solberg.

Regjeringens stortingsmelding blir diskutert i et webinar i regi av Rederiforbundet og NHO tirsdag 8. desember kl. 10. Vi er inne fra Oslo, Bergen og Ulsteinvik med næringsministeren og en rekke bedriftsledere i hele den maritime klyngen. Se webinaret her: https://vimeo.com/483199407

Les hele rapporten her.

Fakta i maritim melding:

  • Den norske maritime næringen består av rederier, verft, utstyrsleverandører og spesialiserte tjenesteleverandører. Norsk maritim næring skapte i 2018 verdier for om lag 89 mrd. kroner og sysselsatte om lag 84 000 personer fordelt over hele landet.
  • Rederiene sto i 2018 for om lag 49 prosent av verdiskapingen i norsk maritim næring, med operasjoner innenfor interkontinental skipsfart (deepsea), nærskipsfart, maritim offshore og maritim aktivitet tilknyttet andre havnæringer.
  • Rederinæringen skapte i 2018 verdier for om lag 44 mrd. kroner og sysselsatte om lag 42 900 personer.

Tall fra Rederiforbundet:

  • Stadig flere skip seiler under norsk flagg. Den norsk-kontrollerte flåten består i dag av nærmere 1 800 skip. Det er en positiv utvikling i NIS-registeret som fortsatt opplever vekst.
  • Norske rederier kontrollerer verdens syvende største flåte målt i dødvekttonn, men flåten er verdens 4. største målt i verdi.
  • Norsk-kontrollerte skip har nærmere 80 000 havneanløp verden over hvert år.