Betenkning om Norges handlingsrom etter havretten

I fjor ble det publisert to utredninger om det folkerettslige handlingsrommet Norge har til å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip i norske farvann og på kontinentalsokkelen.

LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund har i vinter fått professor Finn Arnesen og stipendiat Hanna Furuseth ved Universitetet i Oslo til å utforme et konkret lovforslag. Rederiforbundet har bedt professor og tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy vurdere disse tre dokumentene, og hans konklusjon er at utredningene og lovforslaget går alt for langt i å gi jurisdiksjon til kyststaten/sokkelstaten.

 Betenkningen kan leses her.