Fullskala øvelsestokt skal gi bedre beredskap i nord

SARex Svalbard skal bidra til forbedret beredskap, økt sikkerhet og sannsynlighet for overlevelse ved ulykker og katastrofer i arktiske farvann. Utenriksdepartementet ga tilsagn om støtte på 10 mill. kroner til prosjektet i november og 29. januar var aktørene samlet til første samling.

Som ledd i oppfølgingen av SARiNOR-prosjektet har flere næringslivaktører under ledelse av Maritimt Forum Nord iverksatt et stort utviklingsprosjekt – SARex Svalbard.Prosjektet løper over to år, der man hvert år skal gjennomføre minst ett fullskala øvelsestokt ved Svalbard. Gjennom bruk av fullskala tester og øvelser skal prosjektet utvikle ny kunnskap og teste dagens materiell.

På møtet 29. januar oppfordret administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til aktiv deltakelse, slik at prosjektets overordnete formål om å styrke beredskapen i nord blir nådd. 

Det fem-årige SARiNOR-prosjektet, som ble avsluttet for ett år siden, slo fast at det er vanskelig å oppfylle Polarkodens krav om at utstyr og prosedyrer for søk- og redning ifm. hendelser i polare farvann skal bidra til overlevelse i minimum fem døgn. SARex Svalbard skal teste og bidra til videreutvikling av utstyr, teknologier, prosedyrer og kompetanse som vil bidra til økt sannsynlighet for overlevelse og vellykkete evakueringer av personell ved slike hendelser. 

SARex Svalbard skal ta tak i praktiske og operasjonelle utfordringer og problemstillinger knyttet til overlevelse, søk og redning samt beredskap mot akutt forurensning i kaldt klima i nord. Prosjektet vil jobbe målrettet for å kartlegge og finne løsninger knyttet til dette, og generere erfaringsbaserte og empiriske data som kan brukes av deltakerne i prosjektet til videreutvikling av materiell og annet utstyr, metoder, prosedyrer, prosesser, retningslinjer og nasjonalt og internasjonalt regelverk. 

Maritimt Forum Nord er prosjekteier, og av andre deltakere som deltar er bl.a. Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Kystvakta, DNV GL, operatørselskaper som Lundin og rederier som Viking Supply Ships.