Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart

Regjeringen jobber nå med en rekke strategier og handlingsplaner som berører nærskipsfarten. Rederiforbundet deltar aktivt inn i innspillsrunder og møter rundt alle initiativene.

Vi mener Norge har et stort uutnyttet potensial for vekst i vår egen nærskipsfart. Frem mot 2050 forventes det en nær dobling av godstransport på vei, etterfulgt av 85 prosent for jernbane og 58 prosent for sjøtransport. Et skip alene kan løfte flere hundre lastebiler rett av veiene, og seiler på maritime motorveier som allerede ligger der ferdig bygget, brøytet og saltet. Flytting av last fra land til sjø bidrar til færre ulykker i trafikken, det blir mindre køer og veislitasje, og skadelige miljøutslipp reduseres.

 I Nasjonal Transportplan 2018-2029 står det at norske myndigheter skal lage en egen nærskipsfartsstrategi og nasjonal havneplan. Som et ledd i dette arbeidet ble Norges Rederiforbund invitert til å gi innspill om hva vi mener er de viktigste tiltakene som bør med. Her kan dere lese mer om våre innspill.

 Dette er oversikten over samtlige seks prosessene som pågår og berører nærskipsfarten:

-          Nærskipsfartsstrategi

-          Nasjonal havneplan

-          Handlingsplan for grønn skipsfart

-          Handlingsplan for infrastruktur i havn for alternative drivstoff

-          Handlingsplan for hydrogen

-          Handlingsplan for kollektiv transport