DN på feil kurs

Maritim næring er en kunnskapsintensiv, gjennomglobalisert næring som sysselsetter 90 000 mennesker og skaper verdier for 140 milliarder kroner. Når DNs leder 31. mai tar til orde for at rammevilkårene for den maritime næringen bør avvikles vitner det om manglende kunnskap om næringens internasjonale posisjon og konkurransekraft.

Norske rederier kontrollerer verdens femte mest verdifulle flåte. Som ett av få land har Norge en komplett maritim klynge, som er kjennetegnet av betydelig innovasjon og kompetanseutvikling. Dette har positive ringvirkninger for næringsutvikling og nyetableringer i hele landet.

Norske havområder er tre ganger så store som Fastlands-Norge. I årene fremover er det all grunn til å tro at det vil bli en vekst i næringsvirksomhet knyttet til havrommet, og gjennom kompetansen som allerede er i maritim næring har Norge de beste forutsetninger for fortsatt å være en ledende aktør i tøff internasjonal konkurranse.

Fra Norges Rederiforbund sin side er vi glad for at den maritime politikken i Norge har bred politisk forankring og holder stø kurs – i motsetning til DNs leder som ville ledet hele den maritime næringen til grunnstøting.