Skal kartlegge fremtidens kompetansebehov

Sjøoffisersforbundet, Rederiforbundet og en rekke maritime organisasjoner, akademia og maritime selskaper lanserte i dag prosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid». Prosjektet tar sikte på å identifisere hvilke behov næringen har, og også hvilke eventuelle endringer som vil oppstå i kompetansebehovet hos de sjøansatte når næringen blir mer digital.

-Dette er et viktig prosjekt som vil bidra til å løfte frem en viktig utfordring for næringen, sa næringsminister Torbjørn Røe-Isaksen, da han mottok prosjektbeskrivelsen under lanseringen i dag. 

Maritime næringer spiller en sentral rolle for verdiskaping og sysselsetting i det moderne Norge. Gjennom flere tiår har innovasjon og teknologi vært drivere i næringenNå ser man at elektriske skip, økt datainnsamling, hybride løsninger, automatisering og autonomisering får store konsekvenser for hvordan skip skal driftes, vedlikeholdes og hvordan den maritime klyngen vil se ut. Som en konsekvens vil også næringens behov for kompetanse endres.

- Norske sjøfolk har i flere tiår brakt med seg sin erfaring og kunnskap inn i bedrifter i den maritime klyngen og er helt avgjørende for mye av den innovasjonskraften som finnes i denne næringen. Hvis den norske maritime klyngen skal fortsette å være verdensledende, er det viktig at vi har gode utdannings- og forskningsinstitusjoner og den riktige kompetansen for fremtiden. Derfor går nå arbeidstaker og arbeidsgiversiden sammen for å kartlegge fremtidens behov, sier Hans Sande i Sjøoffiserforbundet.

Rederiforbundets Konjunkturundersøkelse 2018 viser at sjøfolk med operasjonell erfaring fra sjøen og folk med it-kompetanse er det rederiene vil ha størst behov for i årene som kommer.

- Det teknologiske skiftet vi står overfor kan bli en fantastisk mulighet for det maritime Norge, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.  Dette gir oss muligheten til å bygge nye maritime verdikjeder som vil gi arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet. Samtidig er det nå vi legger grunnlaget for at næringen har den kompetansen den trenger også i en digital fremtid. Derfor er dette prosjektet så viktig, sier Solberg og legger til:  

-Med stor omstillingsvilje og -evne fra både eiere, ansatte, regulerende myndigheter og teknologileverandører har vi tro på at den norske maritime klyngen kan være en ledende kraft også innenfor nye digitale løsninger.

Prosjektet “Maritim kompetanse i en digital fremtid” består av Norsk Sjøoffisersforbund, Norges Rederiforbund, akademia og ledere fra et utvalg av bedrifter som speiler den norske maritime klyngen. Prosjektet skal levere sin sluttrapport i februar 2019.