Inntekter i havn må benyttes til havneformål

-Havnene må ha investeringsevne og kapital for å nå de tverrpolitiske målsettingene om å legge til rette for mer sjøtransport og utvikle grønne og miljøvennlige løsninger, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg. Han mener forslaget som ble lagt frem i dag, om at kommunene langt friere skal kunne disponere inntektene fra havnene, vil svekke sjøtransportens konkurransekraft og går mot målet om å flytte mer gods fra vei til sjø.

Samferdselsministeren mottok i dag en innstilling fra det regjeringsutnevnte havne- og farvannslovutvalget som går inn for å gi kommunene mulighet til å disponere inntektene fra havnene til andre formål enn utvikling av havnene. I dag er driften av havnene finansiert gjennom transportkjøperne og rederienes brukerbetaling gjennom avgifter, gebyrer og vederlag. Hensikten med innbetalingene har vært å sikre god infrastruktur i havner og innseiling til havnene.

-Sjøtransporten står overfor store teknologiske endringer. Infrastruktur knyttet til havner og farleder er kostbart og etablering av ny infrastruktur krever store investeringer. Det er derfor viktig at havnene kan bruke sine inntekter til å utvikle og forbedre havnene. En liberalisering av havnekapitalen, slik flertallet i utvalget foreslår, innebærer at kommunene kan ta utbytte fra havnene som vil kunne svekke sjøtransportens konkurransekraft mot landbasert transport, sier Solberg.

Ett skip i nærskipsfart kan frakte like mye gods som 2-300 trailere. Ved å flytte mer transport av varer fra vei til sjø vil det bli mindre trafikk, færre ulykker, lavere utslipp og langt mindre kø på veiene. Til tross for bred politisk enighet om at mer gods skal transporteres sjøveien, viser Riksrevisjonens gjennomgang at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport. En viktig årsak er manglende satsing på godstransport på sjø og jernbane.

-Norge har alle forutsetninger for å få mer transport av varer over på kjøl.  Vi forventer at politikerne tar dette inn over seg i den videre behandlingen av innstillingen, sier Solberg.