Styrker norsk maritim kompetanse

Stortinget sa 28. mars ja til å lovfeste nettolønnsordningen for sjøfolk. Lovfestingen er en oppfølging av regjeringens maritime strategi. - Dette er en ordning som sjømannsorganisasjonene har jobbet med over tid og som vi har støttet. Dette er et viktig tiltak for å sikre mer stabile og forutsigbare rammebetingelser for norske sjøfolk, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.

- Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen. Kompetansen norske sjøfolk besitter bidrar til å bringe praktisk erfaring inn i leverandørindustrien, som igjen gjør at norsk skipsfart og offshorenæring er den mest innovative og fremtidsrettede, sier Ringdal.

- I tillegg til å skape stabile rammevilkår, slik Stortinget nå har gjort ved å lovfeste tilskuddsordningen, er det viktig at også den norske tilskuddsordningen er internasjonalt konkurransedyktig. Her skal regjeringen ha honnør for å ha prisjustert ordningen i statsbudsjettet, sier Ringdal.

I 2016 var 11.700 norske sjøfolk omfattet av tilskuddsordningene.