Ballastvannkonvensjonen trer i kraft

Fredag 8.september trer den internasjonale ballastvannkonvensjonen i kraft. Konvensjonen, som ble vedtatt av IMO i 2004, regulerer inntak, utslipp og behandling av ballastvann og sedimenter og er et viktig miljøtiltak for å forhindre spredning av fremmede arter gjennom ballastvann på skip.

Årlig transporteres nærmere 10 milliarder tonn ballastvann med den internasjonale flåten. Fordi ballastvannet bringer med seg fremmede arter og organismer, utgjør det en alvorlig trussel mot miljøet. 

Flere norske selskaper har utviklet teknologier for rensing av ballastvann.  At konvensjonen nå trer i kraft, betyr at alle skip skal ha IMO godkjent utstyr for rensing av ballastvann i drift om bord, senest ved skipets første fornying av IOPPC (International Oil Pollution Certificate) etter 8. september 2017.  For nybygg kjølstrukket etter 8. september 2017, er det nå krav til IMO godkjent ballastvannsutstyr om bord.

Konvensjonen gjelder for skip som går i internasjonal trafikk og fastsetter at nye skip  bygget etter 8. september 2017, må ha godkjent renseutstyr for ballastvann installert  ved levering. Eksisterende skip må få installert renseutstyr i løpet av den første IOPPC-fornyelsen etter 8. september 2019. Dette gir sikkerhet til det maritime samfunnet med hensyn til obligatoriske overholdelsesdatoer for behandling av ballastvannutslipp.