Fortsatt fremdrift i IMOs CO2-arbeid

IMO har lagt frem en skisse til hvordan den internasjonale skipsfarten skal redusere sine CO2-utslipp. Skissen adresserer ambisjonsnivå og diskuterer aktuelle CO2-reduserende tiltak. Den endelige planen for hvordan skipsfarten skal redusere sine utslipp i tråd med Parisavtalen, skal vedtas i april neste år.

Norske rederier ligger langt fremme når det gjelder å ta i bruk grønne og miljøvennlige løsninger om bord i sine skip. Rederiforbundet og Norge er pådrivere for at IMO skal sette ambisiøse krav til hvor mye og hvor fort næringen skal redusere sine utslipp. Skissen som nå er på bordet er derfor et skritt i riktig retning.

- Vi har tro på at IMO vil komme i mål med en strategi for reduksjon av klimagasser og at næringen pålegger seg selv ambisiøse krav, selv om det fortsatt er et stykke å gå før alle medlemslandene er enige. Blant annet gjenstår det å enes om konkrete årstall for når kvantifiserte utslippsreduksjoner skal innfris og hvordan utgiftene skal fordeles mellom ulike land. Lange avstander og ulike utviklingsnivå mellom landene gjør at kostnadene kan variere mye og ha ulike utslag. Her står fortsatt mange av medlemslandene et stykke fra hverandre, sier fagsjef for miljø, Tor Christian Sletner i Rederiforbundet.

IMO-møtet i London var det andre av tre forhandlingsrunder. Neste møte vil derfor være avgjørende for å få på plass en tilfredsstillende avtale.

-Dersom IMO ikke lykkes med å få på plass en ambisiøs og tydelig avtale for hvordan skipsfarten skal redusere sine utslipp, vil det være et nederlag for IMO som global regulator og trolig utsette næringen for forskjellige regionale klimatiltak. Det vil være svært uheldig for en global næring som skipsfarten som har hele kloden som operasjonsområde. Det er derfor svært viktig at alle medlemslandene i IMO nå jobber konstruktivt for å få på plass en god avtale, sier Sletner.