Arktisk Råd og Arctic Economic Council i Alaska

Norges Rederiforbund var til stede i Fairbanks, Alaska, i uke 19 da Arktisk Råd og Arctic Economic Council hadde møter der.

Arctic Economic Council

Representanter for næringsliv og urbefolkning var tilstede på det fjerde årsmøtet i Arctic Economic Council (AEC) 8. og 9. mai. På møtet ble det besluttet at AEC overtar eierskapet av Arctic Investment Protocol fra World Economic Forum. Protokollen ble utviklet av medlemmene i WEFs arktiske gruppe, Global Agenda Council on the Arctic, i 2014 og 2015. Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen, var medlem i gruppen. Protokollen presenterer seks prinsipper man bør følge for å sikre bærekraftig forretningsutvikling i Arktis. Protokollen kan lastes ned her.

AEC besluttet videre å lage en struktur for innspill til politikk- og regelverksutforming, slik at rådet i fremtiden kan spille en enda større rolle som et talerør for næringslivets interesser hva gjelder utviklingen i Arktis.

Norges Rederiforbund representerte sammen med Norsk olje og gass det norske næringslivet på årsmøtet. Av andre deltakere kan nevnes den nordiske urbefolkningsorganisasjonen Samerådet, telekom-giganten Ericsson, det islandske oljeselskapet Eykon, det amerikanske rederiet Crawley Maritime og Danmarks Rederiforening.

Arctic Economic Council er en uavhengig organisasjon som ble opprettet av Arktisk Råd under det kanadiske formannskapet (2013-2015). Rådets visjon er å gjøre Arktis til et yndet sted å gjøre forretninger gjennom å legge til rette for bærekraftig næringsutvikling.

Rådet har definert følgende mål:

-       Fasilitere ansvarlig økonomisk utvikling i Arktis og utvikling av lokalsamfunnene

-       Dele og arbeide for beste praksis, teknologiske løsninger og standarder

-       Arbeide for markedsadgang

-       Dele råd og næringslivets perspektiver til arbeidet i Arktisk Råd

Medlemskap i rådet er åpent for selskaper, organisasjoner og urbefolkningsgrupper som har økonomiske interesser i Arktis. Bare de medlemmene som var med og bidro til etableringen av rådet har stemmerett. Disse kalles ‘Legacy members’. Norges Rederiforbund er et slikt medlem.

Rådets sekretariat er lokalisert i Tromsø. Næringslivet bidrar med finansering av rådets og sekretariatets aktiviteter.

Arktisk Råd

På Arktisk Råds 10. ministermøte deltok utenriksministerne fra alle de åtte arktiske statene i tillegg til representanter for alle seks permanente deltakere (urbefolkningsorganisasjoner som møter i Arktisk Råd). Ministermøtet avsluttet USAs toårige formannskap. Finland overtar dette frem til våren 2019.

Under møtet signerte de åtte utenriksministrene den såkalte Fairbanks-erklæringen, der man bekrefter forpliktelsen til å opprettholde fred, stabilitet og konstruktivt samarbeid i Arktis.

I erklæringen anerkjenner Arktisk Råd at det er aktiviteter som foregår utenfor Arktis, inkludert aktiviteter som forekommer i arktiske stater, som er de viktigste bidragsyterne til klimaendringer og forurensning i Arktis, og understreker behovet for handling på alle nivåer. Videre bemerker Arktisk Råd med bekymring at oppvarmingen i Arktis gjennomsnittlig er mer enn dobbelt så stor som i resten av verden. Arktisk Råd noterer seg ikrafttredelsen av Paris-avtalen om klimaendringer og gjennomføringen av denne, og gjentar behovet for globale tiltak for å redusere både langsiktige klimagasser og kortvarige klimaforurensninger.

Det er også verdt å merke seg at Arktisk Råd i økende grad diskuterer tematikk som omhandler eller er relevant for skipsfarten. Rådet ønsker Polarkoden velkommen, har notert seg diskusjonen om tungolje og oppfordrer at det settes i gang flere aktiviteter med relevans for søk og redning i nord.

Arktisk Råd signerte også en avtale om internasjonalt forskningssamarbeid hvis formål er å gjøre det lettere å samarbeide på tvers av landegrenser.