Viktig tiltak for å styrke norsk maritim kompetanse

Regjeringen foreslår i dag å lovfeste tilskuddsordningen for sjøfolk. Lovfestingen er en oppfølging av regjeringens brede og offensive maritime strategi. - Dette er et viktig tiltak for å sikre mer stabile og forutsigbare rammebetingelser for norske sjøfolk, sier næringspolitisk direktør i Norges Rederiforbund, Amund Drønen Ringdal.  

- Norske sjøfolks kompetanse og erfaring er viktig for innovasjon og nyskaping i den maritime næringen. Kompetansen norske sjøfolk besitter bidrar til å bringe praktisk erfaring inn i leverandørindustrien, som igjen gjør at norsk skipsfart og offshorenæring er den mest innovative og fremtidsrettede. En konkurransedyktig nettolønnsordning er viktig for konkurransekraften til norske sjøfolk, sier Ringdal.

- I tillegg til å skape stabile rammevilkår, slik regjeringen nå gjør ved å lovfeste tilskuddsordningen, er det viktig at også den norske tilskuddsordningen er internasjonalt konkurransedyktig. Her skal regjeringen ha honnør for å ha prisjustert ordningen i statsbudsjettet. Samtidig ser vi nå behovet for at ordningen for skip i petroleumsvirksomhet og utenriksfart styrkes, sier Amund Drønen Ringdal