Positivt fra regjeringen om norsk privat eierskap

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett en ordning som innebærer utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. -Dette er et konkret og positivt bidrag fra regjeringen for å bedre situasjonen for norske private eiere i en svært krevende fase, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Store deler av rederinæringen er inne i en svært krevende markedssituasjon. En rekke rederier har igangsatt krevende finansielle restruktureringer. Målet er at virksomheten skal overleve på kort sikt, og på lengre sikt bidra til økt sysselsetting og verdiskaping.

-En ordning med utsatt betaling av utlignet formuesskatt for eier av aksjer i selskap som går med underskudd, fjerner ikke formuesskattens skadelige virkninger på verdiskapingen. Det er likevel et konkret og positivt bidrag fra regjeringen for å bedre situasjonen for norske private eiere i en svært krevende fase. Vi vil derfor gi regjeringen ros for at forslaget fremmes, og vi har store forventninger til at forslaget samler flertall i Stortinget, sier Henriksen.

Det er få tegn som tyder på at den krevende situasjonen i norsk maritim offshore vil bedre seg innen kort tid. Det er positivt at Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett foreslår å utvide permitteringstidens lengde fra 30 til 52 uker. Revidert nasjonalbudsjett mangler dessverre midlertidige, reversible og mot-sykliske tiltak for å stimulere til aktivitet offshore for å bevare kjernekompetanse og kapasitet inntil aktiviteten igjen er ventet å ta seg opp igjen. -Tiltak knyttet til leting, feltutvikling, vedlikehold og plugging av brønner er sårt tiltrengt i dagens situasjon. Det er behov for flere konkrete tiltak for å bevare kritisk kompetanse i norsk offshorerelatert maritim næring, sier Henriksen.

Regjeringen bevilger i revidert nasjonalbudsjett 65 millioner til grønn skipsfart.  -Den maritime næringen arbeider hver dag med teknologiske, operasjonelle og kommersielle løsninger for ytterligere energieffektivisering og utslippsreduksjoner i skipsfarten. Dette arbeidet har gjennom mange år gitt betydelige resultater.  Men lav- og nullutslippsløsninger vil fortsatt kreve et betydelig utviklingsarbeid og det er viktig at det fra politisk side kommer incentiver for å finne nye løsninger. Det at ordningen kan utvides til også å gjelde for andre skipssegmenter som godstransport i nærskipsfart og offshoreskip er positivt for hele den maritime klyngen, sier Sturla Henriksen.