Klimaløft i petroleumsindustrien

Olje- og gassnæringen i Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom et felles veikart som viser vei til en mer energieffektiv fremtid. -Klimaavtalen i Paris har ført til langt høyere forventninger til reduksjon i klimagassutslipp og til at olje- og gassbransjen må dreie sin virksomhet i en mer klimavennlig retning. Med ny teknologi, energieffektivisering og mer gods fra land til sjø vil skipsfarten bidra, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

En samlet petroleumsindustri har nå vedtatt et felles veikart som vårt bidrag til å nå Norges og verdens klimamål. Gjennom veikartet forplikter næringen seg til CO2-reduserende tiltak som sammen med tidligere tiltak tilsvarer at vi årlig reduserer utslipp fra 7 av 10 biler på norske veier.

- Dette er et historisk klimaløft i oljebransjen og markerer et taktskifte innenfor klimaarbeidet. Norge blir det første oljeland i verden som skal gjennomføre klimakutt langt utover de ambisiøse kravene myndighetene allerede har pålagt næringen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Norsk oljeindustri har fra før påtatt seg å gjennomføre CO2-reduserende tiltak tilsvarende 1,4 millioner tonn per år innen 2020. Industrien varsler i dag at vi  fra 2020 skal gjennomføre CO2-reduserende tiltak som akkumulert tilsvarer 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år innen 2030.

Bransjen har utarbeidet en handlingsplan med konkrete tiltak for å klare dette krafttaket. For å nå målene som er satt trengs storstilt teknologiutvikling, forskning og utvikling, samt jevnlig statusvurdering.

KonKraft- rapporten ble overlevert klima- og miljøminister Vidar Helgesen under Arendalsuka 2016.

Fakta:

Veikartet er utarbeidet gjennom samarbeidsorganet Konkraft. Norsk olje og gass, Norsk industri, Norges Rederiforbund, LO, Industri Energi og Fellesforbundet deltar i Konkraft.

Veikartet forplikter næringen til å gjennomføre klimatiltak med to overordnede målsetninger:

Petroleumsindustrien i Norge har satt følgende mål for 2030: Opprettholde lønnsom og sikker produksjon på dagens nivå og gjennomføre CO2-reduserende tiltak tilsvarende 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år mellom 2020 og 2030.

I tillegg skal både oljeselskap, leverandører, rederiene og riggselskapene bidra til å redusere utslipp fra den maritime delen av virksomheten. Innen 2030 skal maritim virksomhet på norsk sokkel gjennomføres med lav- eller nullutslippsteknologi fra offshoreflåten. Reduksjoner fra denne delen av virksomheten kommer i tillegg til ambisjonen på 2,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

For 2050 har petroleumsbransjen ambisjon om å "Opprettholde posisjonen som Norges viktigste verdiskaper og øke den gjennomsnittlige utvinningsgraden til minst 60 prosent. Norsk sokkel skal forbli verdensledende på lave CO2 -utslipp, og sektoren skal utvikle og ta i bruk teknologi og løsninger som reduserer gjennomsnittlige CO2-utslipp per produsert enhet betydelig i forhold til nivået i 2030."

Det skal vurderes ulike teknologiske løsninger for å tallfeste ambisjonene for reduserte klimagassutslipp i 2050.

Veikartet inneholder også en handlingsplan som beskriver hvordan bransjen konkret skal følge opp målene som er satt.