Første norske offshorefartøy sertifisert etter nye polarkrav

Forsyningsskipet Stril Polar er det aller første norske fartøyet som sertifiseres i henhold til de nye polarkravene.

Polarkoden ble godkjent av IMO i 2015 og setter spesifikke krav til hvordan et fartøy skal håndtere operasjoner i polare strøk, takle is og kulde, planlegge seilaser, livredning og beredskap. Det nye regelverket vil tre i kraft i 1. januar 2017.

Norske myndigheter og Rederiforbundet har vært pådrivere for å få på plass Polarkoden.

-Det er gledelig at Norge nå har sitt første skip godkjent etter de nye polarkravene, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Sturla Henriksen.   Det er nødvendig å bevege seg nordover dersom vi skal utnytte de samlede ressursene på norsk sokkel. Så langt har det ikke vært et eget regelverk for skip som skal operere i polområdene, men det sier seg selv at det må være andre regler som gjelder i arktiske strøk enn en soldag i Middelhavet.

-Når vi nå har implementert Polarkoden for M/V Stril Polar, gir dette oss muligheten til å gå inn i polare strøk vel vitende om at sikkerheten for skip, mannskap og miljø er godt ivaretatt, forteller Anne Jorunn Møkster, administrerende direktør i Simon Møkster Shipping AS. Som følge av det gode samarbeidet vi har hatt med DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og vårt eget forsikringsselskap er vi svært motiverte for at flere av våre andre fartøyer også skal bli sertifisert etter Polarkoden.

Polarkoden skal ikke regulere hvorvidt det skal foregå maritime operasjoner i polare områder, men stille krav slik at aktiviteten foregår på en helse-, miljø- og sikkerhets­messig forsvarlig måte og at fartøy og mannskap er forberedt på den virkelighet som møter dem i de polare farvann. Det vil bli utstedt egne Polarkodesertifikat for fartøyene der fartøyskategori, is-klasse og temperaturbegrensing vil bli angitt.

Fakta:

IMO Polarkoden er påbudt for alle nye SOLAS-registrerte skip som skal operere i Arktiske og Antarktiske farvann fra og med 1. januar 2017. For eksisterende skip, blir Polarkode-sertifiseringen påbudt etter første fornyelsesinspeksjon fra og med 1. januar 2018. Polarkoden er et tilleggsregelverk til de eksisterende IMO-kodene der de viktigste kravene er relatert til sikkerhet (SOLAS) og beskyttelse av miljøet (MARPOL). DNV GL kan, på vegne av Flaggstatene, utstede Polarkodesertifikater for skip som oppfyller kodekravene.