Bodø Havn/Scanpix

Regjeringen må vise gjennomføringskraft

Regjeringen havnestrategi, som ble lagt frem i dag, trekker frem gode og viktige tiltak for å lykkes med en mer helhetlig transportpolitikk. Forenkling av havnestrukturen, utvikling av mer effektive logistikk-knutepunkt og å legge til rette for havnesamarbeid er viktige tiltak for å sikre gode og effektive logistikk-kjeder i sjøtransporten. Det foreslås også nye tilnærminger til regulering av havnekapitalen som skal diskuteres med næringen

-Vi har en forventning om en styrking av sjøtransporten gjennom konkrete resultater allerede i revidert budsjett for 2015, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Rederiforbundet

En av de største konkurranse­fordelene til sjøtransporten er den store lastekapasiteten. Ett skip kan frakte last tilsvarende flere hundre trailere. Det er derfor full politisk enighet om å overføre mer transport av varer fra vei til sjø. Det vil gi mindre press på veiene, reduserer risikoen for alvorlige ulykker og gi mindre støy- og slitasje på veiene. Likevel øker mengden gods som fraktes på vei.

Rederiforbundet mener at det må gjøres helhetlige og virkningsfulle politiske grep for å styrke sjøtransportens relative konkurransekraft. Blant annet må kostnadene for bruk av sjøtransport reduseres. I dag dekker sjøtransporten selv alle sine sikkerhets- og beredskapskostnader og forholder seg i tillegg til et vesentlig mer komplisert avgifts- og gebyrsystem enn alle andre transportformer. Det bør også gjennomføres tiltak som kan sikre en mer moderne flåte og mer effektive havner.