Nattilleggsaken offshore inn for Høyesterett

Rederiforbundet anket i september Gulating lagmannsretts avgjørelse om at nattillegget offshore skal medregnes i pensjonsgrunnlaget inn for Høyesteretts ankeutvalg. Ankeutvalg besluttet 11. desember 2015 at saken skal behandles av Høyesterett i sin fulle bredde.

I anken er det blant annet anført at lagmannsretten tar feil når den velger å se bort i fra at de sentrale tariffpartene i en landsdekkende overenskomst siden 1994 har vært enige om at pensjonsgrunnlaget er regulativlønn og som ikke innbefatter nattillegget. Norges Rederiforbund har i den anledning også meldt seg som partshjelp i saken.

Forbundet er fornøyd med at dette prinsipielt og praktisk viktige spørsmålet får sin behandling i Høyesterett sier prosessfullmektigen for de 18 ankende bedriftene, advokat Pål Tangen.