Statsråden kysten rundt med nærskipsfarten

Statsråd Ketil Solvik-Olsen vil bruke en uke neste sommer på å haike med den norske nærskipsfartsflåten langs norskekysten. Slik skal han bli bedre kjent med sjøveien– en av landets viktigste transportårer.

Det er bred politisk enighet om at mer transport av varer må flyttes fra veien til sjøveien. Likevel taper nærskipsfarten markedsandeler i konkurranse med veitrafikken.  Administrerende direktør i Rederiforbundet, Sturla Henriksen, etterlyser kraftigere tiltak fra regjeringen for å nå målene om å overføre større andeler gods fra vei til sjø. Dette er viktig for å lykkes med det grønne skiftet og for å få til en bærekraftig samfunnsutvikling, sier han.

-Redusert losavgift, effektivisert lostjeneste og vrakpant er gode og viktige skritt i riktig retning. Samtidig er de fleste enig om at hvis vi skal få løst potensialet i å flytte mer last fra veil til sjø må vi ha sterkere virkemidler, - og mer helhetlige tiltak. Der sjøtransporten konkurrerer med veitransporten, vinner veitransporten for ofte i dag, sier han.  

Veitransportens økende andel av godstransporten skyldes blant annet at de myndighetsbestemte kostnadsforskjellene går i favør av veitransporten. Sjøtransportens infrastruktur er brukerfinansiert i langt større grad enn konkurrerende transportformer, og avgifter og gebyrer er flere og høyere. For inneværende år betaler skipene om lag 830 millioner kroner bare i losavgifter til Kystverket. I tillegg kommer store beløp i havneavgifter, som varierer fra havn til havn. Dette skjer på tross av tverrpolitisk vilje om å flytte en større andel av transporten over på sjø.

-Det er viktig å presisere at nærskipsfarten ber om likebehandling, ikke subsidier, sier Henriksen. Vi er vant til å konkurrere beinhardt i det globale markedet, men vi trenger forpliktende og konkrete målsettinger og en nasjonal transportplan med et helhetlig perspektiv og med virkemidler som virker.