- Viktige signaler fra COP

Skipsfarten er ikke omfattet av klimaavtalen som ble lagt frem i Paris. Rederiforbundet skulle gjerne sett en henvisning til IMO i den endelige avtalen, men skipsfarten har fått tydelige signaler om at det haster å redusere CO2 utslippene fra næringen. Rederiforbundet vil arbeide videre med dette gjennom IMO, i samarbeid med våre søsterorganisasjoner.

Rederiforbundet har gjennom flere år arbeidet for å få på plass internasjonale regler for ytterligere CO2-reguleringer av den internasjonale flåten.  Dette gjelder både tekniske og operasjonelle krav. Vi har også stilt oss åpne for at skipsfarten pålegges en avgift i regi av FNs maritime organisasjon, IMO.

Selv om skipsfarten er den overlegent mest energieffektive måten å transportere mye gods over store avstander, må også vi bidra aktivt til å redusere klimautslippene. For en så global næring kan vi bare lykkes med det gjennom felles internasjonale regler og et sterkt mandat til IMO.