En global næring er avhengig av et globalt regelverk. Norges Rederiforbund jobber derfor for at regelverk for maritim næring primært er internasjonalt, og utformes gjennom FNs sjøfartsorganisasjon IMO og FNs arbeidsorganisasjon ILO.

Skipsfarten representerer den viktigste infra­strukturen for handel mellom kontinentene. Mer enn 80 prosent av all varehandel fraktes med skip.


Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å
:

  • Fortsatt bidra til regelverksutvikling i IMO og arbeide for harmonisert global implementering og uniform praktisering av internasjonale regler
  • Være en tydelig stemme mot proteksjonistiske strømninger i utenlandske markeder
  • Fremforhandle frihandelsavtaler med land tilsvarende de EU har inngått avtaler med, herunder prioritere bilaterale handelsavtaler med Kina og Storbritannia
  • Fortsette å støtte opp om WTO som det sentrale multilaterale organ for global handel og handelspolitikk, gjennom å bidra i reformarbeidet av organisasjonen


Majoriteten av omsetningen kommer fra utlandet
Medlemsundersøkelsen viser at norske rederiers inntekter fra markeder utenfor Norge utgjorde omtrent 144 milliarder kroner i 2019. Det er 63 prosent av den totale omsetningen i næringen. Særlig deep sea-rederiene har en stor andel - rundt 90 prosent - av sine inntekter fra utenlandske markeder.

Den norske skipsflåten er verdens fjerde største målt i verdi, og selskapene har sterke posisjoner verden rundt. Rederiene vekter særlig Kina, etterfulgt av USA, Brasil og Storbritannia som viktige utenlandsmarkeder. Samtidig sier nesten fem av ti bedrifter at det norske markedet er det viktigste enkeltmarkedet. Både short sea og offshore service-segmentet henter over halvparten av sin omsetning fra det norske markedet.

Proteksjonisme og handelskrig
I en tid hvor globaliseringen i økende grad utfordres av regionale fremstøt, nasjonale interesser og proteksjonistiske krefter mener Norges Rederiforbund at det er avgjørende å støtte opp om internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer. Blant Norges Rederiforbunds medlemmer er det særlig deep sea-rederiene som merker de negative effektene av proteksjonisme. 

Norske myndigheter må arbeide for frihandels­avtaler med land tilsvarende de EU har inngått avtaler med, og prioritere forhandlinger med Kina og Storbritannia.

Europa – vårt viktigste marked
De europeiske landene representerer samlet den maritime næringens største og viktigste handelspartner. EØS-avtalen sikrer markedsadgang, forutsigbarhet og like konkurranse­betingelser i Europa. 

EØS-avtalen oppgis å være viktig i alle rederi­segmenter. Det er kanskje ikke så overraskende all den tid norske skipsanløp til havner i EU summerer seg til nær 40 000 i året, altså over 100 anløp hver eneste dag. Avtalen er spesielt viktig for short sea-rederiene, hvor nær 95 prosent oppgir den er viktig eller svært viktig for deres virksomheter.

Viktig med en avtale mellom Norge og Storbritannia
Da Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 forlot landet også EØS-avtalen og dermed rammeverket som regulerer store deler av forholdet til Norge. Som EU må også Norge fremforhandle en avtale som definerer det fremtidige forholdet til Storbritannia.

Norges Rederiforbund oppfordrer norske myndigheter til å ha høye ambisjoner i forhandlingene med Storbritannia, og samtidig være beredt på å finne konstruktive løsninger som sikrer norske interesser om prosessen ikke konkluderes innen utgangen av Storbritannias overgangsperiode. 

Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å:

  • Føre en aktiv europapolitikk som ivaretar et godt samarbeid med EUs institusjoner og medlemsland, med utgangspunkt i EØS-avtalen
  • Sikre skipsfartens interesser i brexit-prosessen, og ha høye ambisjoner i forhandlingene med Storbritannia om en handelsavtale
  • Være beredt på å finne konstruktive løsninger som sikrer norske interesser om prosessen ikke konkluderes innen utgangen av Storbritannias overgangsperiode

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print