Sjøtransporten er grunnmuren i den norske gods­transporten og utgjør den klart viktigste transport­formen inn og ut av landet. Hver dag anløper flere hundre norske skip europeiske havner. Disse frakter om lag 85 prosent av alt gods til og fra Norge. Dette gjør nærskipsfarten til det viktigste bindeleddet mellom norsk industri og resten av verden. En konkurransedyktig sjøtransport er derfor helt avgjørende for å sikre konkurransekraften til norsk industri.

Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å:

  • Utarbeide en nærskipsfartsstrategi som skal styrke nærskipsfartens konkurranseevne
  • Legge til rette for en grønn omstilling og fornyelse i nærskipsfarten, gjennom etablering av en toppfinansierings­ordning, forbedringer i avskrivningssystemet for skip og støtteordninger for investeringer i klima- og miljøvennlige løsninger på skip
  • Videreføre og styrke tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø
  • Redusere og forenkle avgifts- og gebyr­regimet for nærskipsfarten, gjennom å redusere losavgiftene
  • Effektivisere og modernisere lostjenesten, blant annet gjennom å utvikle mer robuste og høyteknologiske miljøer, samt fortsatt legge til rette for økt bruk av farledsbevis
  • Prioritere et kraftig løft i sjøtransportens infrastruktur, hvor det legges til rette for effektive og mer automatiserte havne­operasjoner

 

For å styrke sjøtransportens konkurransekraft er det avgjørende at de ulike transportformene har like forutsetninger og konkurransevilkår. Sjøtransporten har et høyt avgiftstrykk, som blant annet innbefatter store utgifter til å dekke sikkerhets- og beredskapstjenester langs kysten. Omfanget av disse tjenestene bestemmes av myndighetene, og kostnadene dekkes i all hovedsak av næringen. Denne frikoblingen mellom bestiller og betaler gjør at incentivene for effektivisering er nærmest fraværende. 

Det mest klimavennlige alternativet
Nærskipsfarten er det mest energieffektive transportalternativet for gods. Dette gjør at nær­skips­farten vil ha et konkurransefortrinn fremover, når etterspørselen øker etter løsninger som kan redusere klimautslippene. Å flytte gods fra vei til sjø reduserer klimautslippene vesentlig. I tillegg vil færre lastebiler på veiene føre til vesentlig reduksjon i ulykker, veislitasje, lokale miljøutslipp og utslipp av mikroplast som følge av dekkslitasje. Sjøtransporten går heller ikke tvers igjennom lokalsamfunn og byer.

De neste årene skal næringen ta viktige grep for å redusere sine klimautslipp, for å oppfylle ambisiøse klimakrav nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Nærskipsfarten har det unike ved seg at skipene gjerne er relativt små, seilingsdistansene korte og havneanløpene hyppige. Flere av rederiene opererer også i linjefart, med faste havner og gjentakende operasjonsmønstre.

Dette gjør at nærskipsfarten er særlig godt egnet til å teste ut ny teknologi og lav- og null­utslipps­drivstoff, som hydrogen, biogass, elektrisitet og ammoniakk, samt kombinasjoner av disse. Med hyppige anløp åpnes det også for automatiserte og autonome løsninger. Nye drivstoff må gjøres tilgjengelig i et kritisk antall havner slik at skipene er sikret tilgang.

Behovet fra nærskipsfarten i fast linjefart på for eksempel Vestlandet kan danne ryggraden i et slikt forsyningsnettverk og utvides for å betjene andre skip. Koordinering med andre lands myndigheter på andre sider av Nordsjøen kan utvide seilingsområdet til skipene og gjøre alternative drivstoff mer attraktivt.


Sjøtransporten må styrkes i NTP
I Nasjonal transportplan for 2018–2029 er det fastsatt et mål om at 30 prosent av veitransporten som går over 30 mil, skal overføres til sjø og bane innen 2030. For å nå målsettingen må det iverksettes tiltak som styrker sjøtransportens relative konkurransekraft.

Når nærskipsfartsrederiene blir spurt om hvilke ramme­vilkår som vil være viktigst for å styrke nærskipsfarten, oppgir 80 prosent av respondentene lavere avgifter, gebyrer og vederlag for sjøtransporten. Sjøtransporten er den eneste transportformen som selv finansierer størstedelen av sin infrastruktur. Redusert avgiftstrykk vil styrke skipsfartens konkurranseevne mot andre transportformer, og være et viktig grep for å flytte gods fra vei til sjø.

Om lag halvparten av rederiene oppgir at en incentivordning for godsoverføring vil være viktig for å styrke nærskipsfarten. Incentivordningen for godsoverføring fra vei til sjø ble lansert i 2017, og har vært et viktig bidrag i arbeidet med å flytte gods fra lastebil til skip. Det er et samstemt ønske fra næringen om at ordningen skal videreføres.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print