Med 1800 skip over hele verden til enhver tid møter norsk skipsfart alle de utfordringer og trusler verden har å by på. Flåten kan samtidig gi gode indikatorer på de utviklingstrekkene som hele tiden endrer seg internasjonalt. Den norske flåten representerer også en formidabel beredskapsressurs for norske myndigheter og allierte. For å bidra til global maritim sikkerhet, og styrke nasjonens evne til å utnytte flåten som beredskapsressurs er det behov for å videreutvikle en helhetlig nasjonal strategi og planer på flere områder. 

Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å:

  • Utvikle en helhetlig nasjonal strategi for systematisk å bidra til å forbedre den maritime sikkerhetssituasjonen i utsatte og utvalgte regioner
  • Sørge for at kyststatene i regionene har et lovverk på plass som kriminaliserer og straffeforfølger piratvirksomhet
  • Få på plass regionale samarbeid og avtaler mellom berørte kyststater slik at de kan dele informasjon om pågående angrep og i samarbeid kunne iverksette mottiltak  
  • Etablere arenaer for næringen og regionale partnere for å bygge tillit, dele informasjon og erfaringer
  • Vurdere aktive tiltak som kan deeskalere sikkerhetssituasjonen og sørge for langsiktig stabilitet i Midtøsten 
  • Vurdere mekanismer som kan trygge skipsfarten og sikre fri ferdsel
    av skip gjennom Hormuzstredet 
  • Gjennomføre en komplett gjennomgang av utfordringene relatert til cyberangrep, og sikre etableringen av systemer og kapasiteter for å ivareta kollektivt forsvar av cyber­infrastrukturen 

 

Cyberkriminalitet er en alvorlig trussel
I undersøkelsen rapporterer 40 prosent av medlemmene at cyberkriminalitet i stor eller svært stor grad er en trussel mot deres virksomhet. Digitaliseringen av næringen, og av samfunnet, gir mange muligheter, men samtidig en rekke sårbarheter og utfordringer. Næringen jobber målrettet for å forbedre sikkerheten i både systemer og infrastruktur. For å være best mulig rustet trenger vi et tett samarbeid med relevante statlige aktører som har kapasiteter private aktører ikke har. Samtidig vil næringslivet kunne være uvurderlige sensorer og kompetansepartnere for myndighetene.

Piratvirksomhet og regionale væpnede konflikter
Like etter cyberkriminalitet rangerer medlemmene piratvirksomhet. Bare i 2019 har flere norske skip blitt utsatt for trusler og situasjoner ulike steder i verden. Et eksempel er piratangrepet mot Uglands Rederis skip MV Bonita utenfor kysten av Vest-Afrika, der nigerianske pirater står for de fleste angrepene. Når det gjelder væpnede konflikter er det flere farvann og havner som utfordrer verdenshandelen. I 2019 så vi militære angrep på handelsfartøy ved Hormuzstredet, som medfører en betydelig usikkerhet i næringen.

Norske myndigheter kan mer aktivt bidra koordinert og helhetlig for å trygge norsk skipsfart i spesielt krevende farvann som Vest-Afrika og Midtøsten. Utfordringene er kompliserte og krevende, men kan gjennom vilje til samordnet og strategisk bruk av statens virkemidler, og internasjonalt samarbeid bidra til økt sikkerhet og stabilitet.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print