Havet er ikke bare fullt av muligheter, men også et sårbart økosystem. Verden genererer 275 millioner tonn plastavfall årlig, hvorav 5-13 tonn ender i havet. Dersom vi ikke iverksetter tiltak er det anslått en firedobling av plastforsøplingen innen 2050. Situasjonen er dramatisk og krever handling.


Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å
:

  • Sikre at Kystverkets mandat også omfatter marin forsøpling
  • Utarbeide en offensiv strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast nasjonalt og internasjonalt 
  • Ta initiativ til en ny internasjonal avtale mot marin forsøpling
  • Invitere rederiene og den norske maritime klyngen til prosjekter for å fjerne plast i havet 
  • Bevilge penger til en søknadsbasert piloteringsordning for utvikling av ny teknologi rettet mot kartlegging og tekniske løsninger for effektiv opprydding 
  • Etablere en markedsmekanisme som kan utvikle en helhetlig verdikjede for å fjerne plast i havet 
  • Pålegge kommunale havner å etablere avfallsplaner for å håndtere plastavfall på en bedre måte, ved blant annet å legge til rette for økt bruk av resirkulering som del av en verdikjede 

 

Gi plasten verdi
For å ha et bærekraftig og levende hav i fremtiden er det viktig at vi finner gode løsninger for å hindre at mer søppel og plast ender i havet. Først og fremst må det iverksettes omfattende tiltak på land for å stoppe tilførselen av søppel, dernest må vi gjøre det vi kan for å rydde opp.

Kun 20 prosent av plasten resirkuleres på verdens­basis. Dette er ikke bare et stort miljøproblem, men også et enormt ressurstap. Gjenvunnet plast må bli konkurransedyktig med ny plast som råvare, for å motivere til innsamling og resirkulering. Når brukte plastartikler blir en del av verdikjeden vil det føre til mindre ressurssvinn, for eksempel gjennom panteordninger.

Tverrfaglig plan for opprydding
Samtidig har skipsfarten både et ansvar for, og muligheter til, å finne løsninger på en av våre største utfordringer for miljøet. På dette området kan den norske maritime klyngen levere teknologi som vil kunne bidra til både kartlegging av omfanget av plastforurensning og nye konsepter som kan bidra til opprydding.

Utfordringene på dette området er ofte preget av at det er få eller ingen incentiver til å sette i gang utviklingsprosjekter på grunn av manglende betalingsvilje i markedet. For å stimulere denne utviklingen bør det bevilges penger til en søknads­basert piloteringsordning.  

Norges Rederiforbund tror på å samle folk på tvers av tradisjonelle skillelinjer og ulike næringer for å finne nye løsninger på verdens miljøutfordringer. Vi mener samarbeid med miljøbevegelsen, ulike industrier, med akademia og det offentlige er den beste måten å finne nye, gode svar på våre felles utfordringer.

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print