Potensialet for aktiviteter i Nordområdene er knyttet til tre forhold av særlig interesse for den maritime næringen; energiutvinning offshore, destinasjonstransport og transpolar gjennomfart. I uminnelige tider har skip fraktet varer og utstyr inn i området, og naturressurser ut. I nyere tid har også petroleumsressursene utenfor kysten bidratt til økt aktivitet. Destinasjonstransport vil dermed være den mest relevante grenen av næringspotensialet for maritim næring i nord, både på kort og mellomlang sikt. Gjennomfart i nordlige sjøruter vil også kunne bli viktig, men vil i volum fortsatt være begrenset de nærmeste årene.

I Arktis konvergerer tre toneangivende globale utviklingstrekk:

  • konsekvensene av klimaendringer og global oppvarming
  • endringer i de globale vekstimpulser og handelsmønstre
  • tematikk relatert til geostrategisk sikkerhetspolitikk

Med dette som bakteppe mener Norges Rederiforbund at utvikling av kommersiell aktivitet i Arktis fordrer en trinnvis, forsiktig tilnærming basert på vitenskapelig, erfaringsbasert og praktisk kunnskap. Samtidig er det viktig å erkjenne og verdsette at det er og har vært betydelig aktivitet i deler av Arktis i århundrer.

For å sikre at økende kommersiell aktivitet i Nord­områdene foregår innenfor ordnede rammer og på en bærekraftig og forsvarlig måte, mener Rede­riforbundet at følgende forhold er helt avgjørende:

  • relevant internasjonalt regelverk for arktiske maritime operasjoner må på plass
  • det må finne sted omfattende utbygging av relevant infrastruktur
  • det må utvikles tilfredsstillende industrielle standarder

SARiNOR

Infrastruktur og kommunikasjon en forutsetning

For å sikre bærekraftige løsninger og verdiska­ping, sikkerhet og akseptabel miljørisiko er det viktig at man har velfungerende infrastruktur og kommunikasjonssystemer. Det er også viktig for utviklingen av arbeidsplasser og for å stimulere næringsutviklingen. Det eksisterer et stort behov for omfattende utbygging av relevant infrastruk­tur for navigasjon, kommunikasjon, værmeldin­ger, overvåking av drivis og isingsforhold, bered­skap, søk og redning, og baser for vedlikehold og forsyning. I dag har eksisterende systemer som tilbyr satellittkommunikasjon i områdene nord for 72 grader begrenset ytelse og kapasitet. Uten tilstrekkelig satellittdekning er det meget kre­vende å operere i disse områdene.

Sjøkart og værmelding viktig for sjøsikkerheten

De stedlige og klimatiske forholdene i Nordom­rådene, sett sammen med mangelfulle sjøkart og begrenset tilgang til kommunikasjonssystemer, utgjør en konstant utfordring for sjøsikkerheten. Sikker navigasjon i Arktis er avhengig av pålite­lige maritime navigasjonskart og isdata, og er en viktig del av infrastrukturen for å sikre liv, helse, miljø og verdier. Kartleggingen av havområdene generelt er mangelfulle, og økt trafikktetthet, større dyptgående og mer hurtiggående fartøyer setter nye krav til kartene.

Økt søke- og redningskapasitet i norske nordområder

I arbeidet med å utvikle den maritime beredskapen er det viktig å se på alle sider, og da særlig hvilke ressurser som kan settes inn dersom en ulykke skulle inntreffe. SARiNOR-prosjektet er i så måte en av de viktigste innsatsene som er fore­tatt de senere årene på dette området. Prosjektet har som mål å identifisere forbedringspotensialet innenfor søk, redning, overlevelse i kaldt klima, kommunikasjon og delt situasjonsforståelse, samt felles operasjoner i de norske nordområdene.

Pro­sjektet lanserte høsten 2016 sin første rapport med forslag til tiltak som kan forbedre ytelsen utover det som er mulig i dag, og har identifisert forsinkende faktorer fra ulykken skjer til den eller de forulykkede kommer til behandling. De viktigste norske aktørene som har søk og redning til havs som ansvars- og kompetanseområde har deltatt i prosjektet.

Vinteren 2017 ble den andre rapporten ferdigstilt, SARiNOR2. Her har fokuset vært å kartlegge dagens beredskap mot akutt forurensning og bergingsoperasjoner, identifisere behov og definere fremtidens beredskaps løsninger for nordområdene. En sentral målsetning har vært å identifisere tiltak som i størst mulig grad adresserer svakheter i dagens situasjon, og samtidig fremmer samordning og samarbeid mellom brukerne av nordområdene.

 Norges Rederiforbund mener SARiNOR-prosjektet er et viktig bidrag i norske myndigheters arbeid med å sikre god beredskap knyttet til søk og redning i nordområdene. Gitt tilstrekkelig oppfølging og fokus, mener vi at prosjektet kan bidra til å bekrefte Norges posisjon som verdensledende innen søk og redning i arktiske farvann.

Artikler om Nordområdene

Vis flere saker