Norges Rederiforbunds medlemmer i nærskipsfart har en klar ambisjon om å ha Europas mest miljøvennlige nærskipsfartsflåte. Dette kan oppnås gjennom skip som er helt eller delvis drevet med alternative energikilder som batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff. Autonome skip, batteridrift, LNG og landstrøm er eksempler på teknologi som først er utviklet eller tatt i bruk i nærskipsfarten.

Nærskipsfarten frakter varer til og fra europeiske og norske havner og er helt nødvendig for å sikre effektiv vareflyt langs kysten. Ett skip i nærskipsfart kan frakte like mye varer som 2-300 trailere, og ved å flytte mer transport av varer fra vei til sjø vil det bli mindre veitrafikk, færre ulykker, lavere utslipp og langt mindre veislitasje. Prognosene for økonomien og for befolkningsutviklingen indikerer en vekst i godstransporten på 35-40 prosent målt i tonnkilometer frem mot 2040.

Det forventes sterk relativ vekst i veitransporten, og mindre vekst på sjø. Frem mot 2050 forventes det en nær dobling av godstransport på vei, etterfulgt av 85 prosent for jernbane og 58 prosent for sjøtransport. Dette gir store utfordringer for hele vårt nasjonale transportsystem. Nøkkelen til å møte dette ligger i en betydelig overføring av gods fra land til sjø.

Norges Rederiforbund mener det må gjøres et helhetlig løft for å styrke sjøtransporten. Både ved å styrke transportformen for seg, og for å styrke konkurransekraften til skipene sammenliknet med lastebilene. Dette innebærer mer helhetlig samferdsel- og transportpolitikk, styrking av sjøtransportens infrastruktur, legge til rette for havneutvikling eks. gjennom beskyttelse av havnekapitalen, modernisering og effektivisering av lostjenesten, legge til rette for flåtefornyelse, forenkling og reduksjon av sjøtransportens avgifter, samt styrke og videreføre tilskuddsordning for godsoverføring.

Aktuelt fra land til sjø

Vis flere saker

Sentrale dokumenter

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
NR om nærskipsfart.pdf 11.12.18 pdf
Rederiforbundets innspill til Nasjonal transportplan 2018 – 2029.pdf 11.12.18 pdf
Høringsuttalelse lovutvalget om havne- og farvannsloven.pdf 11.12.18 pdf
Høringsnotat statsbudsjett 2019 Transport- og kommunikasjonskomiteen.pdf 11.12.18 pdf
Innspill til regjeringen om grønn skipsfart.pdf 11.12.18 pdf
Innspill til nærskipsfartstrategi og nasjonal havneplan.docx 11.12.18 docx