Sjøtransporten er grunnmuren i den norske godstransporten og utgjør den klart viktigste transportformen inn og ut av landet. Hver dag anløper flere hundre norske skip europeiske havner. Disse frakter om lag 85 prosent av alt gods til og fra Norge. Dette gjør nærskipsfarten til det viktigste bindeleddet mellom norsk industri og resten av verden. En konkurransedyktig sjøtransport er derfor helt avgjørende for å sikre konkurransekraften til norsk industri. Sånn sett er det lett å forstå hvorfor short sea – også kalt «nærskipsfarten» - blir betraktet som industriens bro til Europa.

Konkurransekraften til sjøtransporten må styrkes
For å styrke sjøtransportens konkurransekraft er det avgjørende at de ulike transportformene har like forutsetninger og konkurransevilkår. Sjøtransporten har et høyt avgiftstrykk, som blant annet innbefatter store utgifter til å dekke sikkerhets- og beredskapstjenester langs kysten. Omfanget av disse tjenestene bestemmes av myndighetene, og kostnadene dekkes i all hovedsak av næringen. Denne frikoblingen mellom bestiller og betaler gjør at incentivene for effektivisering er nærmest fraværende. Samtidig er navigasjonen stadig tryggere som følge av økt omfang av digitale sensorer og hjelpemidler. Flere navigatører gjennomfører lospliktige seilaser med farledsbevis som alternativ til los ombord. Konsekvensene av dette har vært en vesentlig reduksjon i behovet for lostjenestene. Dessverre er dimensjoneringen av lostjenestene ikke redusert i takt med behovsreduksjonen, og avgiftstrykket holdes derfor høyt.

Norges Rederiforbund mener det må gjøres et helhetlig løft for å styrke sjøtransporten. Dette innebærer mer helhetlig samferdsel- og transportpolitikk, styrking av sjøtransportens infrastruktur, legge til rette for havneutvikling, modernisering og effektivisering av lostjenesten, legge til rette for flåtefornyelse, forenkling og reduksjon av sjøtransportens avgifter, samt styrke og videreføre tilskuddsordning for godsoverføring.


Det mest klimavennlige alternativet

Nærskipsfarten er det mest energieffektive transportalternativet for gods. Dette gjør at nærskipsfarten vil ha et konkurransefortrinn fremover når etterspørselen øker etter løsninger som kan redusere klimautslippene. Å flytte gods fra vei til sjø reduserer klimautslippene vesentlig. I tillegg vil færre lastebiler på veiene føre til vesentlig reduksjon i ulykker, veislitasje, lokale miljøutslipp og utslipp av mikroplast som følge av dekkslitasje. Sjøtransporten går heller ikke tvers igjennom lokalsamfunn og byer.

Norges Rederiforbunds medlemmer i nærskipsfart har en klar ambisjon om å ha Europas mest miljøvennlige nærskipsfartsflåte. Dette kan oppnås gjennom skip som er helt eller delvis drevet med alternative energikilder som batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoff. Autonome skip, batteridrift, LNG og landstrøm er eksempler på teknologi som først er utviklet eller tatt i bruk i nærskipsfarten.

De neste årene skal næringen ta viktige grep for å redusere sine klimautslipp, for å oppfylle ambisiøse klimakrav nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Nærskipsfarten har det unike ved seg at skipene gjerne er relativt små, seilingsdistansene korte og havneanløpene hyppige. Flere av rederiene opererer også i linjefart, med faste havner og gjentakende operasjonsmønstre. Dette gjør at nærskipsfarten er særlig godt egnet til å teste ut ny teknologi

 Norges Rederiforbund mener det er behov for å:

  • Utarbeide en nærskipsfartsstrategi som skal styrke nærskipsfartens konkurranseevne
  • Legge til rette for en grønn omstilling og fornyelse i nærskipsfarten, gjennom etablering av en toppfinansieringsordning, forbedringer i avskrivningssystemet for skip og støtteordninger for investeringer i klima- og miljøvennlige løsninger på skip
  • Videreføre og styrke tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø
  • Redusere og forenkle avgifts- og gebyr­regimet for nærskipsfarten, gjennom å redusere losavgiftene
  • Effektivisere og modernisere lostjenesten, blant annet gjennom å utvikle mer robuste og høyteknologiske miljøer, samt fortsatt legge til rette for økt bruk av farledsbevis
  • Prioritere et kraftig løft i sjøtransportens infrastruktur, hvor det legges til rette for effektive og mer automatiserte havne­operasjoner

 

Aktuelt fra land til sjø

Vis flere saker

Sentrale dokumenter

Dokumentnavn Publisert dato Kategori Last ned
NR om nærskipsfart.pdf 11.12.18 pdf
Rederiforbundets innspill til Nasjonal transportplan 2018 – 2029.pdf 11.12.18 pdf
Høringsuttalelse lovutvalget om havne- og farvannsloven.pdf 11.12.18 pdf
Høringsnotat statsbudsjett 2019 Transport- og kommunikasjonskomiteen.pdf 11.12.18 pdf
Innspill til regjeringen om grønn skipsfart.pdf 11.12.18 pdf
Innspill til nærskipsfartstrategi og nasjonal havneplan.docx 11.12.18 docx