Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk. Hovedoppgaven er å bidra til at antallet opplæringsplasser om bord er tilstrekkelig og i samsvar med næringens og samfunnets behov. I samarbeid med andre aktører i den maritime klyngen skal SNMK bistå både ungdom som ønsker en maritim karriere og rederier som ønsker kvalifisert personell.

 

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse ble etablert 23. oktober 2003 etter avtale med Nærings- og handelsdepartementet. Rederier som er omfattet av nettolønnsordningene skal innbetale et fast beløp pr. ansatt pr. måned til stiftelsen. Stiftelsen er gitt enerett til å innkreve og forvalte midlene.

Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer og 7 varamedlemmer. Norges Rederiforbund oppnevner 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Rederienes Landsforening/Fraktefartøyenes Rederiforening oppnevner 1 medlem og 1 varamedlem. Varamedlemmet har rett til å møte på alle møter, men har kun stemmerett når det faste medlemmet ikke møter. Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Sjøfartsdirektoratet oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem. Det kan når som helst oppnevnes nytt medlem og varamedlem til styret. 

Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse innkrever og forvalter det beløp rederiene betaler pr. ansatt pr. måned for å omfattes av nettolønnsordningene.

 • Tilskudd til opplæringsstillinger
  Stiftelsen gir tilskudd til opplæringsstillinger for norske lærlinger, norske kadetter under opplæring til sertifikatklasse 4 eller 3 og norske      junioroffiserer under opplæring til sertifikatklasse 2.

 • Øremerkede midler
  En del av stiftelsens budsjett er øremerket til prosjekter, aktiviteter og tiltak som kan øke rekrutteringen til og interessen for yrket, og til tiltak som fremmer helse, miljø og sikkerhet.
    
 • Nasjonal kadettordning
  Ordningen skal bistå studenter som ønsker kadettplass og rederier som trenger kvalifisert personell. De som står bak nasjonal kadettordning er Maritimt Forum, Det norske maskinistforbund, Sjøoffisersforbundet, Norges Rederiforbund, NHO Sjøfart, Fraktefartøyenes Rederiforening, Sjøforsvaret, Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, de maritime opplæringskontorene i Haugesund, Ålesund og Tromsø og Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge.  

Gå til nettside

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print