Norges Rederiforbund mener at for Norge som en liten og åpen økonomi er det avgjørende å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer.

En global næring er avhengig av et globalt regelverk. Rederiforbundet jobber derfor for at regelverk for maritim næring primært er internasjonalt, og utformes gjennom FNs sjøfartsorganisasjon IMO og FNs arbeidsorganisasjon ILO. Globale løsninger sikrer næringen like internasjonale konkurransevilkår uavhengig av flagg og hvor skipene opererer. Dette er også et viktig virkemiddel i arbeidet mot sub-standard skipsfart.

Videre er det viktig at de grunnleggende reglene i havrettskonvensjonen anerkjennes og følges lojalt av alle berørte stater. Regelverksutvikling i IMO og ILO samt forutsigbar og faktisk gjennomføring av regelverket er viktig for å kunne opprettholde internasjonal rettsorden. I tillegg vil et globalt regelverk være et viktig instrument for å forhindre fremveksten av regionale løsninger.

Norges Rederiforbunds internasjonale arbeid ivaretas i praksis gjennom aktiv deltakelse i internasjonale og regionale skipsfartsorganisasjoner og nettverk, samt nær dialog med den norske utenrikstjenesten og utenlandske ambassader. Norges Rederiforbund er medlem i det europeiske rederiforbundet ECSA (European Community of Shipowners’ Associations) og det internasjonale rederiforbundet ICS (International Chamber of Shipping). Rederiforbundet deltar i Norges delegasjoner til komitemøtene og arbeidsgruppemøtene til IMO og ILO. 

Aktuelle saker

Vis flere saker