Norges Rederiforbund mener at for Norge som en liten og åpen økonomi er det avgjørende å forhindre svekkelse av internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer. Globale løsninger sikrer næringen like internasjonale konkurransevilkår uavhengig av flagg og hvor skipene opererer. Dette er også et viktig virkemiddel i arbeidet mot sub-standard skipsfart.

Videre er det viktig at de grunnleggende reglene i havrettskonvensjonen anerkjennes og følges lojalt av alle berørte stater. Fremforhandlinger i IMO (International Maritime Organization) og ILO (International Labour Organization), samt faktisk gjennomføring, av internasjonalt regelverk er viktig for å kunne opprettholde internasjonal rettsorden. I tillegg vil et globalt regelverk som trer i kraft så raskt som mulig være et viktig instrument for å forhindre fremveksten av regionale løsninger.

Norges Rederiforbunds internasjonale arbeid ivaretas i praksis gjennom aktiv deltakelse i internasjonale og regionale skipsfartsorganisasjoner og nettverk, samt nær dialog med den norske utenrikstjenesten og utenlandske ambassader. Norges Rederiforbund er medlem i det europeiske rederiforbundet ECSA (European Community of Shipowners’ Associations) og det internasjonale rederiforbundet ICS (International Chamber of Shipping). Rederiforbundet deltar i Norges delegasjoner til komitemøtene og arbeidsgruppemøtene til IMO og ILO.

 

Aktuelle saker

Vis flere saker

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print