Skipsfarten representerer den viktigste infrastrukturen for handel mellom kontinentene. 90 % av all varehandel fraktes med skip. Dette varebyttet er helt avgjørende for globaliseringen som har funnet sted, og som fortsatt vil være en grunnleggende drivkraft for verdens videre utvikling.

Skipsfarten er en global næring og svinger i takt med verdensøkonomien, befolkningsutvikling, endrede rammevilkår og teknologiske gjennombrudd. Globaliseringen og vekst i verdenshandelen er blant de viktigste markedsdriverne for internasjonal skipsfart.

Norge har en grunnleggende interesse i et robust og regelbasert system for internasjonal handel.  I en verden som blir stadig mer globalisert vil de globale megatrendene påvirke oss alle i stadig større grad. Multilaterale, plurilaterale, regionale og bilaterale handelsavtaler som sikrer markedsadgang for internasjonal maritim skipsfart spiller her en sentral rolle. Skipsfarten opererer i hovedsak i et liberalisert marked. Det er likevel viktig at det skapes forutsigbarhet gjennom formalisering av markedsadgangen som i dag praktiseres. Norges Rederiforbund støtter bestrebelsene om å oppnå en WTO-avtale om maritime tjenesteytelser.

Les mer

Deling og utskrift

Del på Twitter
Del på Facebook
Del via epost
Print