Internasjonal skipsfart binder verden sammen. Den representerer den viktigste infrastrukturen for handel mellom kontinentene, og frakter om lag 80 prosent av verdenshandelen.

Skipsfarten er en global næring og svinger i takt med verdensøkonomien, befolkningsutvikling, endrede rammevilkår og teknologiske gjennombrudd. Globaliseringen og vekst i verdenshandelen er blant de viktigste markedsdriverne for internasjonal skipsfart.

Les mer