Representanter fra 17 selskaper deltok på workshop arrangert av WISTA Norway, Norges Rederiforbund og Sjøfartsdirektoratet. Foto: Stine Mundal

Jaktet på gode idéer

WISTA Norway, Norges Rederiforbund og Sjøfartsdirektoratet samlet over 30 hoder for å klekke ut gode idéer til mangsfoldsarbeidet i maritim næring.

I forbindelse med kvinnedagen i mars lanserte WISTA sin målsetting om å få 40 prosent kvinner inn i ledende posisjoner i maritim næring innen 2030. Løftet om å jobbe målrettet for å få dette til er så langt signert av 20 selskaper – deriblant Norges Rederiforbund og Sjøfartsdirektoratet som sammen med WISTA denne uken arrangerte workshop for å diskutere problemstillinger knyttet til likestilling i maritim næring.

Representanter fra totalt 17 ulike selskaper og organisasjoner var tilstede under workshopen.

Stine Mundal, leder for WISTA Norway kunne rapportere fra WISTA Internationals årsmøte i Gèneve at verden ser til Norge når det gjelder likestilling i næringen.

– Målet er å ha doblet antallet selskaper som har signert løftet innen et år, sa hun.

Selskaper som signerer WISTAs 40by30-løfte forplikter seg til å:

  • Utforme spesifikke mål for mangfoldsarbeidet, forankret i toppledelsen.
  • Forvisse seg om at mangfoldsarbeidet måles, følges jevnlig opp og er kommunisert på selskapets nettside.
  • Strekke seg etter 40 prosent kvinner i ledende stillinger innen 2030. 

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Stine Mundal, leder for WISTA Norway og Harald Solberg i Rederiforbundet. Foto: Sverre Meling

Viktig varaliste

– I dag har maritim næring 15 prosent kvinner i ledelsen, det er ingenting å være stolt av. Men vi tror at gjennom å jobbe bevisst med å rekruttere kvinner, jobbe for å beholde kvinnene vi rekrutterer, og ha selskapsstrukturer som løfter dem opp og frem i ledende posisjoner vil hjelpe oss med å nå målene våre, sa administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet i sin innledning.

Han trakk blant annet frem at Rederiforbundet i vår endelig nådde målet om 40 prosent kvinner i styret, og at listen over varamedlemmer i dag består av 50 prosent kvinner.

– Og varalisten er en viktig rekrutteringskanal inn i styret, la Solberg til.

Workshopen ble ledet av Tom Solberg, personaldirektør i Höegh LNG. Han oppfordret til å være løsningsorientert og ikke grave seg ned i problemene når følgende spørsmål skulle diskuteres:

  1. Hvorfor har vår næring et problem med å rekruttere, holde på og løfte kvinner.

  2. Hvilke tiltak vet vi at fungerer? Og hvordan måles det?

Deltagerne fordelte seg på fem bord i generalmøtesalen hos Rederiforbundet.

Idébank

Det summet godt rundt de fem bordene, og løsninger både for offshore og landbasert næring ble diskutert.

Ettermiddagen ble avrundet med at hver enkelt deltager fikk ti minutter til å reflektere over hva vedkommende kunne gjøre allerede i morgen for å bidra til økt mangfold på sin arbeidsplass. Deretter ble tiltakene presentert i plenum.

– Vi er en medlemsorganisasjon, jobben vår er å hjelpe medlemmene til å få gode idéer. Så det jeg skal gjøre i morgen er å sette i gang arbeidet, i samarbeid med WISTA, til å lage en idébank hvor rederiene kan hente inspirasjon i sitt mangfoldsarbeid, sier Harald Solberg.