Innspillsmøte i Bergen til regjeringens arbeid med ny strategi for likestilling i maritim næring. Fra venstre Harald Fotland CEO Odfjell, Emilie Stang kadett Odfjell, Fiskeri- og Havminister Bjørnar Skjæran og Malin Haugen, kadett Odfjell. Foto: Anngun Dybsland

Viktige innspill til statsrådens arbeid med ny strategi for likestilling

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har denne uken invitert til møter med maritim næring for å få innspill til regjeringens nye maritime likestillingsstrategi. Rederiforbundet, flere medlemmer og maritime organisasjoner har deltatt på møter i Bergen og Oslo. – Rederiforbundet har over tid vært opptatt av å bedre kjønnsbalansen i næringen og vi ønsker arbeidet med en strategi for likestilling i maritim næring velkommen, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

I mai i år ble det lagt fram en rapport om likestilling og mangfold i den maritime næringen utarbeidet av Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet. Rapporten viste at det er lav kvinneandel i maritim næring og at strukturelle, kulturelle og praktiske barrierer kan forklare hvorfor ikke flere kvinner jobber i næringen. Rapporten er bestilt av Nærings- og fiskeridepartementet som et faktagrunnlag i arbeidet med en ny strategi.

Næringen trenger de beste hodene

Skipsfarten står overfor store muligheter i tiden fremover. I arbeidet med å bedre kjønnsbalansen og mangfoldet i næringen, legger Norges Rederiforbund vekt på at maritim næring trenger å rekruttere de beste hodene.  – Hvis vi skal finne gode løsninger på disse utfordringene og gjøre dem til konkurransefortrinn, kan vi ikke kun rekruttere fra halvparten av befolkningen, vi er helt avhengige av å rekruttere bredt og sikre både mangfold og bedre kjønnsbalanse, sier Solberg.

Han understreker at dersom bedrifter skal lykkes med et slikt arbeid, må ledelsen sette konkrete mål som følges opp og revideres kontinuerlig, på lik linje med andre målsettinger.

Et eksempel på en slik målsetting er initiativet «40 by 30» som organisasjonen WISTA Norge (Women’s International Shipping & Trading Association) lanserte på kvinnedagen 8. mars i år. Rederiforbundet og Sjøfartsdirektoratet var blant de første til å signere løftet om å strekke seg til 40 prosent kvinner i ledende posisjoner innen 2030.

Likestilling lønner seg

Solberg påpeker også at bedre kjønnsbalanse i næringen ikke kun er viktig for næringen som fellesskap, men det er også strategisk viktig og vil kunne øke konkurransekraften og lønnsomheten for den enkelte bedrift. - Litt forenklet sagt mener vi at mangfold både er lønnsomt og nødvendig for at vi som næring skal lykkes i en tøff internasjonal konkurranse, også i fremtiden, sier han.

Kultur- og verdiarbeid gir resultater

Color Line er blant bedriftene som var invitert til å gi innspill til statsråden. Konserndirektør for HR i Color Line, Einar Monstad, la vekt på at å jobbe strukturert med kulturendringer er viktig. – En del av kulturarbeidet er at terskelen for å varsle om uønskede hendelser er lav, sier Monstad. - Vi må vise at uønsket adferd tas tak i for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi ser positive endringer i holdninger og kulturendringer etter flere års arbeid med verdier og lederprinsipper, sier han.

Monstad understreket også at for å være en attraktiv arbeidsgiver er det viktig å kommunisere hvordan Color Line arbeider for en mer bærekraftig næring. Rederiet er opptatt av å engasjere og involvere ansatte i arbeidet med bærekraft, for å sikre engasjement, nytenkning og aktive bidrag.

Odfjell vil ha flere kvinnelige offiserer ombord

I Bergen møtte statsråd Skjæran blant annet unge kadetter fra Odfjell (se bilde). CEO Harald Fotland sier rederiet jobber målrettet for å bedre kjønnsbalansen i selskapet. Denne går i riktig retning, men selskapet sliter fremdeles med å få nok kvinner inn i kjernevirksomheten som er drift og operasjon av skip. - Av den grunn er et av fokusområdene våre å få flere kvinnelige offiserer om bord, sier Fotland. - Med denne kompetansen kan de bekle viktige nøkkelstillinger på land. Om lag 25 prosent av våre kadetter og lærlinger er nå kvinner og tallet er økende, sier Fotland.

Han påpekte overfor statsråden at nettolønnsordningen er regjeringens viktigste incentiv for å opprettholde og styrke produksjonen av norsk sjøgående kompetanse. Skal rederienes satsing kunne opprettholdes må denne ordningen styrkes.

Rekordmange kvinner søkte maritim utdannelse

Antallet kvinnelige søkere til maritim høyere utdanning i år er et tegn på at næringen tar viktige skritt i riktig retning. Eksempelvis hadde Marinteknisk drift ved Universitetet i Sørøst-Norge en økning i antall kvinnelige søkere på 53,6 prosent. Linjen for nautikk ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) hadde en økning i andelen kvinnelige søkere på over ti prosent.