FNs Sikkerhetsråd vedtar viktig resolusjon om maritim sikkerhet i Guineabukten

Angrep på skip og kidnapping av sjøfolk har over tid vært et alvorlig problem utenfor kysten av Vest-Afrika. Farvannet har vært regnet som verdens farligste, og situasjonen har skapt store problemer for skipsfarten. Resolusjonen om maritim sikkerhet som nå er vedtatt i Sikkerhetsrådet vil bidra til å øke sikkerheten for sjøfolk og rederier som seiler i området.

Rederiforbundet har over tid arbeidet for å øke oppmerksomheten rundt sikkerhetsutfordringene i Guineabukten og har vært i tett dialog med norske myndigheter underveis i prosessen

-Vi er svært fornøyde med at maritim sikkerhet har vært en prioritet for Norge som medlem i Sikkerhetsrådet og at Norge har hatt en lederrolle i denne saken. At resolusjonen nå er vedtatt viser at det internasjonale samfunn ser alvoret i situasjonen, at piratene skal stoppes og at trygg ferdsel til sjøs skal ivaretas. Dette er et viktig signal og i tråd med Norges historiske rolle som en aktiv forsvarer av havretten og sikkerheten til sjøs, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet.

I 2020 ble 130 sjøfolk kidnappet fra skip utenfor Vest Afrika. Det siste året er en rekke tiltak iverksatt for å få kontroll på situasjonen, blant annet er den militære tilstedeværelsen i området økt og den politiske koordineringen mellom kyststatene i regionen er styrket. Det har bidratt til at antallet piratangrep i regionen er redusert, men situasjonen er fortsatt uforutsigbar og alvorlig.  Solberg mener resolusjonen som nå er vedtatt legger til rette for nye tiltak som kan bidra til en varig forbedring i sikkerhetssituasjonen. Blant annet legger resolusjonsteksten vekt på å gjøre kyststatenes myndigheter bedre i stand til å straffeforfølge piratvirksomhet i eget land.

-Det er nå viktig at det internasjonale samfunnet utnytter det vinduet som resolusjonen åpner for, sier Solberg. Derfor har Rederiforbundet også bedt norske myndigheter om å vurdere et bredt spekter av virkemidler som målrettet bistand, kapasitetsbygging, militære bidrag til internasjonale koalisjoner og andre former for støtte for å hjelpe landene i regionen til å få varig kontroll på situasjonen, sier han.

Norge er blant verdens største skipsfartsnasjoner og hvert år opererer et stort antall norskkontrollerte skip i Guineabukten og langs kysten av Vest-Afrika. Resolusjonen som nå er vedtatt i sikkerhetsrådet er derfor viktig for sjøfolk om bord i norskkontrollerte skip og for norske rederier.

SC: Gulf of Guinea resolution - Norway in the UN