Rederiforbundet i møte med Skjæran og Maritimt Forum

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte 10. januar Maritimt Forum i et digitalt møte, og Rederiforbundet deltok med stor bredde av medlemmer. - Norske rederier ser store muligheter ved at Norge tar lederskap på utvikling av nye løsninger i stor skala, som både Norge og verden trenger. Dette vil kunne skape nye arbeidsplasser og aktivitet i den maritime klyngen langs kysten, sa president i Norges Rederiforbund og styreleder i GC Rieber, Paul-Christian Rieber i sin innledning.

Rieber kom med tre hovedprioriteringer som ministeren burde ta meg seg i sitt videre arbeid; 

  • Inngåelse av et gjensidig forpliktende klimapartnerskap mellom maritim næring og staten 

  • Etablering av et CO2-fond basert på inntekter fra EUs kvotehandelssystem og økt CO2-avgift som skal sikre utvikling av nye klimaløsninger for skipsfarten 

  • Etablering av nytt virkemiddel som reduserer prisen på alternativ energi for skipsfarten gjennom differansekontrakter  

Skjæran innledet med å si at maritim næring er viktig i mange lokalsamfunn og at den skaper store verdier. Kompetansen i næringen, er også viktig for å utvikle løsninger for fremtiden. 

-Jeg er veldig opptatt av å høre fra maritim næring. Verdens beste landslag er nå samlet i dette møtet. Politikk er viktig, både for å ta vare på en komplett maritim klynge, og for at vi skal komme gjennom den grønne omstillingen de neste årene, sa Skjæran. 

I møtet deltok toppledere fra ulike selskap i maritim næring, og Skjæran fikk innspill på tema som rederinæringens klimaambisjoner, cyber security, den maritime klynge, grønn omstilling, havvind, ny teknologi, maritim forskning, maritim kompetanseutvikling og globale utsikter for maritim næring.  

Havvind og maritime rammevilkår 

-Utviklingen av et sterkt hjemmemarked for havvind er viktig. Vi må etablere et rammeverk som etablerer et bredt aktørmangfold og gjør at det blir attraktivt å drive havvind-prosjekt i Norge, sa administrerende direktør i Møkster Shipping, Anne Jorunn Møkster.  

-Teknologien ligger der klar og rederiene er klare. Men rammevilkårene må styrkes for å satse på den grønne omstillingen, sa Gitte Gard Talmo, administrerende direktør Eidesvik Offshore. 

Njål Sævik, administrerende direktør i Havila Shipping, la vekt på verdien av den maritime klynge på Sunnmøre og at samarbeid på tvers skaper omstilling og nye innovasjoner.  

-Grieg Gruppen har jobbet med grønn omstilling over flere år, og det er viktig at rammevilkårene for å lede an i utviklingen globalt kommer på plass, sa Elisabeth Grieg til statsråden. 

70-80-90 

-Norge er en stor havnasjon, 70 prosent av kloden er dekket av hav, 80 prosent av all transport av varer skjer med skip, og 90 prosent av havet er uoppdaget. Derfor er det viktig at vi ser kompetansen og mulighetene i maritim næring, sa Even Aas, styreleder i Maritimt Forum. 

Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund vektla også maritim kompetanse og utvikling av nye næringer.  -Fremover må vi bygge videre på den kompetansen vi har. Og det er viktig at vi også rekrutterer nye talent, sa Sande. 

Topplederne i DNV, Knutsen OAS, Fellesforbundet, Kongsberg Gruppen, Det norske maskinistforbund, Gard og SINTEF Ocean deltok også med innspill i møtet med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Medlemmer fra Rederiforbundet og Maritimt Forum i digitalt møte med statsråden. Medlemmer fra Rederiforbundet og Maritimt Forum i digitalt møte med statsråden.