Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte eksportsatsingen på havvind på Klimahuset 1. desember 2022.

Lanserte eksportstrategi for havvind

Torsdag la næringsminister Jan Christian Vestre frem den første eksportsatsingen under reformen «Hele Norge eksporterer» på Klimahuset i Oslo.

Gjennom et privat-offentlig samarbeid skal norske aktører jobbe for å ta en større markedsandel i det globale havvindmarkedet.

Satsingen bygger på råd gitt av Nasjonalt Eksportråd, bestående av aktører i norsk arbeids- og næringsliv. Her er Norges Rederiforbund representert i sekretariatet, og har også sittet i arbeidsgruppen for havvindsatsingen.

—  Jeg har ventet som en som gleder seg til jul på rapporten fra Nasjonalt Eksportråd. Vi fikk den for fem uker siden, og vi har dårlig tid, så i dag lanserer vi satsingen som i det store og det hele er basert på rapporten vi har fått fra eksportrådet, sa næringsministeren.

— Målene for havvindsatsningen er ambisiøse og kommer fra næringslivet selv. Innen 2030 skal vi ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet, som innebærer en omsetning på om lag 85 milliarder kroner. Lykkes vi dette tiåret, lykkes vi de neste femti, sa Vestre

Næringsministeren kunne love et tilskudd på 50-90 millioner kroner for 2023, og det samme i 2024 og 2025. Nøyaktig hvor mye staten bidrar med avhenger av hvor mye næringslivet selv bidrar med.

—  Dette er en dugnad og et spleiselag, sa Vestre.

Totalt består satsingen av over 20 ulike tiltak, næringsministeren trakk frem følgende som de mest sentrale:

  • Styrking av uteapparatet for å fremme norsk havvind i utlandet.
  • Opprettelsen av «Entry Programme Offshore Wind» som forbereder norske bedrifter til å konkurrere om internasjonale havvindkontrakter.
  • Det skal utvikles en styrket felles merkevare for norsk havvindsektor, «Made in Norway», med særlig fokus på bærekraft og miljø. Næringslivet skal bidra videreutvikling av arbeidet.
  • Styrking av nåværende databaser i virkemiddelapparatet med markedsinnsikt om norske havvindsløsninger
  • Regjeringen vil på myndighetsnivå jobbe strategisk og målrettet mot utvalgte markeder for å støtte havvindsatsingen.
  • Koordineringen av virkemiddelapparatet gjennom Team Norway skal styrkes. Innovasjon Norge og NORWEP skal samarbeide tettere og med en tydeligere rolle- og ansvarsfordeling i markeder hvor de begge har tilstedeværelse.

Etterlyser hjemmemarked

Etter at næringsministeren hadde sagt sitt, fikk bedriftene komme til orde.

Fra scenen etterlyste både Monica Bjørkmann, norgessjef i Subsea 7 og Sebastian Bringsværd, direktør for havvind i Norge i Mainstream Renewables/Aker Horizons nyheter knyttet til etableringen av et hjemmemarked.

—  Det er fint at vi bygger eksportsatsingen samtidig som vi bygger hjemmemarkedet. Men jeg tror at vi er nødt til å lykkes hjemme før vi går ut. Hvis du ser hvordan vi bygget oljeindustrien, så tror jeg ikke vi tenkte eksport som det første. Men fordi vi hadde vært flinke til å bygge teknologien hjemme hadde noe å eksportere, og det skal vi definitivt få til også innen havvind, sa Bjørkmann.

—  Vi må ikke tenke sekvensielt, vi må tenke parallelt. Vi klarer ikke å eksportere uten et hjemmemarked, og vi klarer antakeligvis ikke å bygge et fornuftig hjemmemarked til en fornuftig kostnad uten et eksportmarked. Det må gå hånd i hånd, og da tror jeg dialogen mellom myndighetene og næringslivet, slik det er lagt opp til her, blir viktig, sa Bringsværd.

Norges Rederiforbund ønsker satsingen velkommen, og ser frem til et godt og effektivt samarbeid mellom næringslivet og virkemiddelapparatet når målene skal realiseres