Samarbeid med India viktig for norsk skipsfart

Samarbeid med India om grønne maritime løsninger, likestilling i maritim næring og forsvarlig skipsgjenvinning stod i fokus for den norske delegasjonen som besøkte India forrige uke. Rederiforbundet var en del av delegasjonen, og deltok i bilaterale samtaler mellom Norge og India, samt på INMARCO- og Maritime SheEO konferansen.

Dette er åttende gang Norge og India har maritime bilaterale samtaler. Formålet med møtet er å videreutvikle og diskutere felles interesser og samarbeid innenfor det maritime området.  

Rederiforbundet tok blant annet opp utfordringene knyttet til forsvarlig gjenvinning av skip. Å sikre at næringen har tilstrekkelig skipsgjenvinningskapasitet i henhold til Hong Kong konvensjonen er en viktig prioritet for næringen. To hovedutfordringer ble fremhevet - viktigheten av at huggeland fortsetter å ratifisere Hong Kong konvensjonen slik at den faktisk trer i kraft, samt å sikre at verft også utenfor OECD kan inkluderes i EUs liste over godkjente skipsgjenvinningsverft så lenge disse tilfredsstiller EU-kravene.

Indiske myndigheter fremhevet viktigheten av videre samarbeid for å sikre ansvarlig skipsgjenvinning i hele regionen som et ledd i overgangen til grønn skipsfart.

Maritime SheEO

Konferansen ble organisert fysisk for første gang siden 2019 og over 80 land deltok fysisk og digitalt.

Konferansen ble åpnet av Ottar Ostnes, ekspedisjonssjef i avdeling for maritim politikk og kystutvikling i Nærings- og fiskeridepartementet.

Den maritime likestillingskonferansen maritime SheEO har som mål å sikre en større kvinneandel i maritim næring. Rederiforbundet deltok i et panel om bærekraft.

INMARCO

Grønn skipsfart var hovedtema på INMARCO konferansen og Rederiforbundet deltok i paneldiskusjonen om internasjonalt samarbeid rundt grønne løsninger.