Russlands krig i Ukraina har store konsekvenser

-7 av 10 rederier sier i en ny undersøkelse at de er påvirket av krigen i Ukraina. De direkte konsekvensene av krigen i Ukraina er at mannskapsskifter av russiske og ukrainske sjøfolk er krevende. Det samme gjelder utbetaling av lønn til russiske og ukrainske sjøfolk. Om lag 2 000 russiske og 1 200 ukrainske sjøfolk jobber i den norske flåten.

-Vi opplever at sjøfolk er en uskyldig tredjepart i konflikten og er derfor opptatt av å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø om bord, trygg reise til og fra skipet og sikre at man får utbetalt lønnen man opparbeider i tjenesten. Rederiene som er berørt gjør sitt ytterste for å ivareta både de ukrainske og de russiske sjøfolkene om bord, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg. 

De øvrige konsekvensene av krigen knytter seg til sanksjonene som har til hensikt å ramme Putin-regimet. Særlig utestengelsen av russiske banker fra SWIFT setter en effektiv stopper for samhandling, det gjelder også for handel som i utgangspunktet ikke er omfattet av sanksjoner per i dag.  

- Vi støtter strenge sanksjoner mot Putin-regimets angrep mot Ukraina, og oppfordrer naturlig nok våre medlemmer til å følge de pålegg, råd og anbefalinger som til enhver tid kommer fra norske og internasjonale myndigheter. Sanksjonene er under rask utvikling og vi er forberedt på å tilpasse oss nye innstramminger i sanksjonsregimet, sier Solberg.Før krigen hadde norskkontrollert utenriksflåte om lag 150 havneanløp i året til Ukraina og om lag 1 300 havneanløp i Russland. - Vi forventer nå at sikkerhetssituasjonen i det nordlige Svartehavet fører til en kraftig reduksjon av anløp i Ukraina, og sanksjonene generelt - og særlig mot russiske banker - vil føre til en sterk reduksjon i samhandelen med Russland. 

For Europa og vestlige land må vi forberede oss på høyere priser på en lang rekke varer; både olje, gass, korn, stål og enkelte mineraler er viktige produkter hvor Russland og Ukraina er store eksportører. På lang sikt vil disse volumene måtte erstattes av andre leverandører hvis situasjonen vedvarer, på kort sikt vil det bli mangel på varer som vil føre til høyere priser og på enkelte områder også mangel på leveranser. Russland er også en viktig leverandør av innsatsfaktorer for skipsfarten selv - både drivstoff (tungolje) og andre oljeprodukter - vil måtte erstattes av andre leverandører. 

– Vi legger til grunn at Norge umiddelbart trapper opp beredskapsarbeidet for å finne alternative forsyningslinjer for varer som ikke vil være tilgjengelig som import fra Russland til Europa, sier Solberg.  

Flere rederier, både i Europa og Norge, har nå selv besluttet å ikke ta nye laster til og fra Russland. Dette vil trolig tilta etter hvert som konflikten pågår. Dette oppleves både som et moralsk spørsmål, men henger også sammen med motpartsrisikoen på russisk side, samt det faktum at det vil være stadig vanskeligere å få losset lasten i andre havner ettersom nå også havner i Europa på egen hånd beslutter å nekte russisk last.  

-Det er etter vår vurdering svært viktig at sanksjonene i størst mulig grad er myndighetsbestemt og at vi nå unngår en utvikling i retning av at bedriftene selv må ta grep ut over myndighetenes beslutninger, sier Solberg.